Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

2017 Daim Kom Tswj

Hnub 5

Hnub 5

“Peb tsis txhob qaug zog qhov uas ua zoo”​—KALATIA 6:9

YAV SAWV NTXOV

 • 9:20 Tso Suab Nkauj

 • 9:30 Hu Zaj Nkauj 143 Thiab Thov Vajtswv

 • 9:40 TUS COJ ZAJ LUS QHIA: Tshuav Tsis Ntev Lawm Xwb, Peem Kam Tiag! (Qhia Tshwm 12:12)

 • 10:15 ZAJ LUS QHIA UA NTU ZUS: Niaj Hnub Tshaj Tawm, “Tsis Tso Tseg Li”

  • Thaum Mus Ub Mus No (Tubtxib Tes Haujlwm 5:42; Laj Lim Tswvyim 11:6)

  • Tsev Rau Tsev (Tubtxib Tes Haujlwm 20:20)

  • Teeb Rooj Teeb Laub (Tubtxib Tes Haujlwm 17:17)

  • Coj Neeg Los Ua Thwjtim (Loos 1:14-16; 1 Khaulee 3:6)

 • 11:05 Hu Zaj Nkauj 153 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 11:15 SUAB YEEB YAM: Yehauvas Cawm Nws Haiv Neeg Dim (Khiav Dim 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21)

 • 11:45 Yehauvas Ua Siab Ntev Thev Txhua Yam (Loos 9:22, 23; 15:13; Yakaunpau 1:2-4)

 • 12:15 Hu Zaj Nkauj 35 Thiab So

 YAV TAV SU

 • 1:25 Tso Suab Nkauj

 • 1:35 Hu Zaj Nkauj 24

 • 1:40 ZAJ LUS QHIA UA NTU ZUS: Muaj Lub Siab Thev Taus . . .

  • Kev Tsis Ncaj Ncees (Mathai 5:38, 39)

  • Thaum Dawb Hau Lawm (Yaxaya 46:4; Yuda 20, 21)

  • Kev Txhaum (Loos 7:21-25)

  • Thaum Raug Ntuas (Kalatia 2:11-14; Henplais 12:5, 6, 10, 11)

  • Kev Mob Kev Nkeeg (Ntawv Nkauj 41:3)

  • Thaum Ib Tug Tas Sim Neej (Ntawv Nkauj 34:18)

  • Kev Tsim Txom (Qhia Tshwm 1:9)

 • 2:55 Hu Zaj Nkauj 26 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 3:05 YEEB YAM: Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam​—Zaj 1 (Luka 17:28-33)

 • 3:35 ZAJ LUS QHIA UA NTU ZUS: Yuav Ua Li Cas Thiaj Muaj Lub Siab Thev Taus?

  • Kev Ntseeg (Henplais 11:1)

  • Nyiam Ua Zoo (Filipi 4:8, 9)

  • Kawm Kom Paub Vajtswv (Paj Lug 2:10, 11)

  • Tswj Yus Tus Kheej (Kalatia 5:22, 23)

 • 4:15 “Tsis Muaj Ib Hnub Twg Uas Nej Yuav Ntog Li” (2 Petus 1:5-10; Yaxaya 40:31; 2 Khaulee 4:7-9, 16)

 • 4:50 Hu Zaj Nkauj 152 Thiab Thov Vajtswv Xaus