Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

2017 Daim Kom Tswj

Txhua hnub yuav muaj tej ntsiab lus uas pab kom peb coj tau zoo thiab thev taus kev txom nyem.

Hnub 5

Yuav kom ib tug Khixatia peem dhau kev nyuaj siab, nws yuav tsum muaj cov yeev yam twg?

Hnub 6

Vajtswv txhawb peb lub zog li cas?

Hnub 7

Yexus hais tias: “Tus uas thev taus txog thaum kawg yuav dim.” Peb yuav ua tau raws cov lus no li cas?

Lus Qhia Rau Cov Uas Tuaj Koom

Tej zaum koj yuav xav mus koom cov kev sib txoos tshwj xeeb uas tau npaj rau thaum mus rooj sib txoos. Thiab mus saib nov yog koj xav paub ntxiv txog cov tub ncig num, kevcai raus dej, pab nyiaj siab dawb, haujlwm siab xyuas mob, haujlwm ceev tej khoom poob, lossis pab ua haujlwm.

Kawm Ntxiv

LEEJTWG THIAJ UA LI YEHAUVAS SIAB NYIAM?

Vim Li Cas Peb Mus Koom Tej Rooj Sib Txoos?

Txhua xyoo, peb muaj peb lub rooj sib txoos. Cov rooj sib txoos no pab tau koj li cas?