Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Teev Tiam Yehauvas, Txhob Teev Tiam Xatas

Teev Tiam Yehauvas, Txhob Teev Tiam Xatas

Tag nrho peb sawvdaws yuav tsum xaiv saib peb yuav teev tiam Yehauvas lossis teev tiam Xatas thiab nws cov dab. Peb teev tiam tsis tau nkawd ob leeg ua ke. Yog ib qho zoo heev los teev tiam Yehauvas!

Yehauvas Yog Tus Uas Zoo

Zoo li peb tau pom lawd, dab nyiam ua rau tibneeg muaj mob thiab nyiam dag ntxias tibneeg. Yehauvas tsis zoo li ntawd. Nws hlub noob neej ib yam li leej txiv hlub nws cov menyuam. Nws yog tus pub “txhua yam zoo . . . rau peb thiab txhua yam uas zoo kawg nkaus.” (Yakaunpau 1:17) Nws tsis muab ib yam zoo zais ntawm noob neej, txawm yog nws yuav txhiv kim npaum li cas los xij.​—Efexau 2:4-7.

Vajtswv tus tub Yexus kho cov neeg muaj mob. Qhov no qhia tias nws hlub lawv

Xav txog tej yam uas Vajtswv tus tub Yexus tau ua thaum nws tseem nyob hauv ntiajteb. Nws kho cov neeg hais tsis tau lus thiab cov neeg tsis pom kev. Nws kho cov neeg mob ruas thiab ceg tawv. Nws ntiab dab tawm thiab kho txhua yam mob zoo. Vajtswv pub hwjchim rau Yexus tsa tau cov tuag sawv rov qab los. ​—Mathai 9:32-35; 15:30, 31; Luka 7:11-15.

Vajtswv tsis dag kom peb yuam kev, nws yeej ib txwm qhia qhov tseeb xwb. Nws yeej tsis dag ntxias leejtwg ib zaug li.​—Xwm Txheej Taug Kev 23:19.

Txav Deb Ntawm Tej Kevcai Uas Tsis Huv

Zoo ib yam li tus yoov nti tsis dim ntawm kab laug sab lub tsev, muaj  ntau plhom tus tibneeg kuj tawm tsis tau ntawm tej kev ntseeg uas cuav thiab tej kevcai uas los ntawm Xatas uas yog Ntxwg Nyoog tej lus dag. Tej lus dag no yog dabtsi?

Yog qhov uas lawv ntshai cov tuag, thiab ntshai dab. Lawv txhawj txog tej lus foom phem, thiab tej vib npog. Lawv yuav tsum coj tej pov haum thiab tej khoom pov siav tas zog, vim lawv ntshai tsam lawv ho raug teeb meem. Vajtswv cov tub qhe tsis cia tej yam no los ua yej ua ntxiab cuab lawv.

Cov neeg Efexau muab lawv tej ntawv khawv koob hlawv pov tseg

Yehauvas muaj hwjchim loj tshaj Xatas. Yog koj teev tiam Yehauvas, nws yuav tiv thaiv koj ntawm tej dab. (Yakaunpau 4:7) Yuav tsis muaj leejtwg tso tau dab tom koj. Piv txwv li no, nyob hauv tebchaws Nai Ntsaw Lia (Nigeria), muaj 3 tug txiv neeb txawj tso dab heev. Lawv tso dab tom Yehauvas ib tug Timkhawv uas tsis kam tawm hauv lawv lub zos mus. Thaum lawv cov khawv koob tsis leej lawm, muaj ib tug txiv neeb ntshai heev, nws thiaj li mus cuag tus Timkhawv, thiab thov kev zam txim ntawm nws.

Yog tias muaj dab thab koj, cia li tuav Yehauvas lub npe thov ces nws yuav tiv thaiv koj. (Paj Lug 18:10) Tiamsis yuav kom koj tau Vajtswv txojkev tiv thaiv, koj yuav tsum tso txhua yam uas txuam nrog tej kev teev dab tseg. Cov neeg uas pe hawm Vajtswv nyob hauv lub nroog Efexau txheej thaum ub tau ua li ntawd. Lawv sau tag nrho lawv tej ntawv khawv koob coj mus hlawv pov tseg. (Tubtxib Tes Haujlwm 19:19, 20) Vajtswv cov tub qhe niaj hnub no yuav tsum ua ib yam li ntawd thiab. Muab koj tej pov haum, tej pov khoos, tej hlua khi tes, tej khoom pov siav, tej ntawv khawv koob, thiab txhua yam uas txuam nrog tej kevcai teev dab, pov tseg huv tibsi.

 Xyaum Ua Raws Li Txojkev Pe Hawm Tseeb

Yog tias koj xav ua haum Vajtswv siab, tsis yog koj yuav tso txojkev pe hawm cuav thiab tej yam phem tseg xwb. Koj yuav tsum xyaum ua raws li txojkev pe hawm uas dawb huv. Phau Vajlugkub qhia txog tej yam uas peb yuav tsum ua:

Mus koom nrog Yehauvas Cov Timkhawv tej kev sib txoos.​—Henplais 10:24, 25

Kawm phau Vajlugkub.​—Yauhas 17:3

Tshaj tawm rau lwm tus.​—Mathai 24:14

Thov Yehauvas.​—Filipi 4:6, 7

Ua kevcai raus dej.​—Tubtxib Tes Haujlwm 2:41

 Koom Nrog Yehauvas Cov Timkhawv

Xatas thiab cov dab muaj ib co tibneeg nyob hauv ntiajteb no uas qhia thiab ua tej yam tsis zoo. Tiamsis Yehauvas los kuj muaj ib co tibneeg thiab. Lawv yog Yehauvas Cov Timkhawv. (Yaxaya 43:10) Thoob plaws lub ntiajteb, muaj tshaj li 6 plhom tus Timkhawv. Tag nrho lawv sawvdaws siv zog heev los ua tej yam zoo thiab qhia qhov tseeb rau tibneeg. Nyob hauv ntau lub tebchaws, koj yuav ntsib lawv tom lub Tsev Nceeg Vaj, thiab lawv yuav zoo siab hlo tos txais koj.

Lawv tes haujlwm yog pab lwm tus los teev tiam Vajtswv. Lawv yuav tuaj qhia Vajlugkub rau koj hauv koj tsev, pab kom koj paub pe hawm Yehauvas raws li qhov tseeb. Tsis tas koj yuav them nqe rau txojkev kawm no. Cov Timkhawv zoo siab hlo qhia qhov tseeb rau qhov lawv hlub tibneeg thiab lawv hlub Vajtswv Yehauvas.

Yehauvas Cov Timkhawv yuav pab koj teev tiam Vajtswv