Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Lub Neej Zoo Kawg Nkaus Tom Hauv Ntej

Lub Neej Zoo Kawg Nkaus Tom Hauv Ntej

Tshuav tsis ntev Xatas thiab nws cov dab yuav raug muab khi cia

Xatas thiab nws cov dab yuav tsis tau ntxias noob neej ntev lawm. Yehauvas twb muab lawv pov saum ntuj los lawm. (Qhia Tshwm 12:9) Tsis ntev tom ntej no, Vajtswv yuav rov qab rau txim rau Xatas thiab nws cov dab. Vajtswv qhia ib zaj yog toog rau tus tubtxib Yauhas pom li no: “Thiab kuv pom ib tug tubtxib saum ntuj nqes saum ntuj los, nws tuav tus yuam sij uas qheb lub qhov tob tob thiab nqa txoj saw hlau loj hauv nws txhais tes. Mas nws ntes tus zaj uas yog tus nab txwj nab laug uas yog Ntxwg Nyoog thiab yog Xatas, mas muab khi cia ib txhiab xyoo, muab pov rau hauv lub qhov tob tob ntawd, muab kaw thiab nias cim rau, kom nws thiaj ntxias tsis tau ib tsoom tebchaws ntxiv mus txog thaum puv ib txhiab xyoo.” (Qhia Tshwm 20:1-3) Tom qab ntawd, yuav muab Ntxwg Nyoog thiab nws cov dab rhuav tshem mus ib txhis.​—Qhia Tshwm 20:10.

Cov tibneeg phem hauv lub ntiajteb no yuav raug tshem tawm thiab.​—Ntawv Nkauj 37:9, 10; Luka 13:5.

Cov Tuag Yuav Rov Qab Ciaj Sia Dua!

Cov tuag yuav sawv rov qab los nyob rau hauv ntiajteb

Tom qab Xatas thiab nws cov dab raug muab tshem tawm lawm, Yehauvas yuav foom koob hmoov ntau yam rau noob neej. Zoo li peb twb kawm tas lawd, cov tuag tsis muaj sia thiab tsis mus nyob qhov twg li. Yexus muab txojkev tuag piv  zoo li tsaug zog xwb uas yog tsaug zog heev tsis ua npau suav li. (Yauhas 11:11-14) Nws muab piv li ntawd rau qhov nws paub tias lub sijhawm yuav los thaum cov neeg uas pw hauv qhov tuag yuav tsim dheev los tau txojsia. Nws hais tias: “Lub sijhawm tabtom los mas txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa . . . yuav tawm los.”​—Yauhas 5:28, 29; muab piv rau Tubtxib Tes Haujlwm 24:15.

Vajtswv yuav tsa lawv sawv rov los nyob hauv ntiajteb. Thaum ntawd kev tshaj tawm txog tibneeg tuag yuav tsis muaj ntxiv lawm, tsuas yuav muaj tshaj tawm txog cov tibneeg uas tau ciaj rov qab los xwb! Yuav yog ib qho uas xyiv fab tshaj plaws rau peb tos txais cov neeg peb hlub uas sawv hauv qhov ntxa rov qab los!