Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Dab Yog Cov Tua Tibneeg!

Dab Yog Cov Tua Tibneeg!

Xatas thiab cov dab yeej ib txwm ua limhiam thiab ua kom tibneeg raug xwm txheej. Puag thaum ub Yauj, uas yog neeg ncaj ncees, muaj tsiaj txhu thiab muaj tub qhe tiamsis Xatas muab lawv tua tuag tas. Ces Xatas tso “cua daj cua dub hlob kawg” los ntaus lub tsev vau tsuam Yauj 10 leej menyuam nyob hauv tuag tas. Tom qab ntawd Xatas ua rau Yauj “mob rwj ua kiav txhab txij ntawm nws xib taws nto plaws saum tiaj taubhau.”​—Yauj 1:7-19; 2:7.

Tiam uas Yexus nyob, dab ua rau tej txhia tibneeg hais tsis tau lus thiab tsis pom kev. (Mathai 9:32, 33; 12:22) Lawv tsim txom ib tug txivneej thiab ua rau nws muab pob zeb los suam nws lub cev. (Malakau 5:5) Lawv kuj ua rau ib tug tub quaj nrov nrov, qaug kiag rau hauv pem teb, thiab “huam ib tshaj.”​—Luka 9:42.

Yav tas los, cov dab ua rau ib txhia tibneeg muaj mob thiab ua rau lwm cov ntog huam ib tshaj ib tshaj

Niaj hnub no, Xatas thiab cov dab tseem tua neeg qees. Qhov tseeb tiag, lawv tes haujlwm phem tshaj ntxiv txij thaum lawv raug muab pov saum ntuj los lawm. Muaj tej xov xwm tshaj tawm puag ncig lub qab ntuj ua pov thawj qhia txog dab txojkev limhiam. Lawv siv kev mob  kev nkeeg los tsim txom ib txhia tibneeg. Lawv kuj los thab tibneeg thaum hmo ntuj, ua rau tej txhia pw tsis tsaug zog, lossis ua npau suav phem heev. Dab muab lwm cov yuam ua nkauj ua nraug ua dev ua npua. Dab kuj ua rau ib txhia tibneeg vwm, mus tua tibneeg, lossis rov tua lawv tus kheej.

Niaj hnub no cov dab ua rau ib txhia tibneeg ua nruj ua tsiv; dab thab lwm cov thaum hmo ntuj, ua rau lawv ua npau suav phem heev

Lithina (Lintina) nyob rau lub tebchaws Xawlina (Suriname). Nws tham tias muaj ib tug dab, lossis ib tug plig phem, ua rau nws tsev neeg tuag 16 leej. Tus dab ntawd tsim txom nws, ua rau nws mob thiab ua rau nws tsis meej pem tau 18 xyoo nkaus. Raws li tej uas nws tau pom tim ntsej tim muag, nws hais li no, dab “zoo siab tsim txom cov neeg uas tsis kam ua raws li lawv hais mus txog thaum tuag kiag.”

Tiamsis Yehauvas muaj peevxwm tiv thaiv nws cov tub qhe ntawm Xatas tej kev tawm tsam.​—Paj Lug 18:10.