Tej txhia kev lig kevcai yog pib ntawm cov lus dag tias cov tuag tseem muaj peevxwm pom peb

Tiamsis vim li cas Xatas thiab nws cov dab yuav ua heev ua luaj los ntxias tibneeg? Rau qhov lawv xav kom peb nrog lawv fav xeeb rau Vajtswv. Lawv xav kom peb pe hawm lawv. Lawv xav kom peb ntseeg lawv tej lus dag thiab ua tej yam uas Yehauvas tsis nyiam. Feem ntau ntawm tej no yog txuam nrog tej kev lig kevcai uas ntsig txog cov tuag.

Thaum ib tug neeg uas yus hlub tas sim neej lawm, mob siab kawg nkaus li. Rau lub caij ntawd yus quaj los tsis ua cas. Tom qab Yexus tus phoojywg Laxalau tuag lawm, Yexus “kuj quaj” thiab.​—Yauhas 11:35.

Muaj ntau hom kev li kevcai uas ntsig txog ntees ploj ntees tuag. Thoob lub qab ntuj no, tej kevcai no nyias txawv nyias lawm ib yam. Muaj ntau txoj kevcai uas tsis hla phau Vajlugkub. Tiamsis muaj ib txhia kevcai yog los ntawm lub tswvyim uas hais tias cov tuag tseem ciaj sia thiab muaj peevxwm pom cov tseem ua neej nyob. Tej kevcai zov tuag, nyiav tuag, thiab ua kab ke txhij txhua pam tuag, puavleej yog los ntawm qhov uas ntshai tsam ua tsis haum cov tuag siab. Tiamsis cov tuag “tsis paub dabtsi li lawm,” yog li ntawd cov neeg uas ua tej kab ke ntawd txhawb Xatas tej lus dag xwb.​—Laj Lim Tswvyim 9:5.

Lwm cov kev li kevcai yog pib ntawm cov lus dag tias cov tuag yuav tsum tau peb txojkev pab

 Muaj lwm cov kev li kevcai pib los ntawm txojkev ntseeg tias cov tuag xav tau kev pab los ntawm cov tseem ua neej nyob. Thiab lawv ntseeg tias cov tuag yuav ua phem rau cov uas tseem nyob yog tias lawv tsis ua kom haum cov tuag siab. Ib txhia coj txoj kevcai uas thaum tus neeg tuag puv ib tsug 13 hnub, muab nws tso plig kom tau kev mus thawj thiab. Lwm txoj kevcai uas tibneeg niaj hnub ua yog muab mov muab dej los laig rau cov tuag.

Tej kevcai no txhaum rau qhov tej no txhawb Xatas tej lus dag txog cov tuag. Yehauvas puas pom zoo rau peb koom nrog tej kevcai uas yog los ntawm dab lub tswvyim? Yeej tsis pom zoo ib zaug li!​—2 Khaulee 6:14-18.

Tus tseem Vajtswv cov tub qhe tsis muaj feem nrog tej kevcai uas txhawb Xatas tej lus dag. Tiamsis lawv rau siab ntso pab cov uas tseem ua neej nyob thiab nplig lawv lub siab. Lawv paub tias tus neeg uas tas sim neej lawm, tsuas yog Yehauvas thiaj pab tau xwb.​—Yauj 14:14, 15.

 Vajtswv Rau Txim Rau Cov Uas Teev Dab

Muaj ib txhia tibneeg nrog dab tham kiag lossis lawv siv tej txiv neeb txuas lus nrog dab. Qhov no yog kev teev dab. Txojkev tso dab tom neeg, ua neeb ua yaig, ua khawv koob yees siv, saib tes saib hmoov, thiab txheev cov tuag, tag nrho tej no yog kev teev dab.

Vajtswv tawm tsam tej kev phem no. Nws xav kom peb muab siab npuab nws ib leeg xwb.​—Khiav Dim 20:5

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yuav rau txim rau cov ua tej yam zoo li hais no: “Tsis txhob kheev ib tug twg saib caij saib nyoog, saib yaig saib sij, ua txiv neeb thiab ntxooj dab, ua khawv koob, ua yees siv, lossis ua neeb hu tej tuag. Tus uas ua li no yog tus uas qias vuab tsuab rau [“Yehauvas,” NW].”​—Kevcai 18:10-12.

Vim li cas Yehauvas thiaj li ceeb toom peb tas zog kom txhob ua tej kevcai no?

Yehauvas ceeb toom peb txog txhua yam kev teev dab kom peb thiaj tau zoo. Nws hlub thiab mob siab txog tibneeg, thiab nws paub tias cov uas koom nrog dab  yeej yuav raug kev txom nyem ntsuav.

Nida (Nilda) yog ib tug pojniam uas txawj ua neeb nyob rau hauv tebchaws Nplaxi (Brazil) uas tau raug tej teeb meem ntawd. Cov dab ua rau nws lub neej txom nyem ntsuav. Nws hais tias: “Cov plig . . . tau tswj kuv, muab kuv lem li ub li no. Ib chim kuv nco tau, ib chim kuv tsis nco qab li lawm, thiab kuv raug coj mus kaw vim kuv tsis meej pem lawm. Dab tsim txom kuv heev ua rau kuv tej hlab ntsha puas tas. Kuv noj tej tshuaj loog thiab pib haus cawv thiab haus luam yeeb tas zog. Kuv ua li no tau ntau xyoo.”

Ntau zaus cov uas teev dab tsis tau zoo li. Lawv plam lawv tej vaj tse, lawv txojkev ywj pheej, thiab tej zaum lawv txojsia

Muaj Yehauvas thiab nws cov Timkhawv tau pab Nida ib ntus ces nws thiaj li dim ntawm dab txojkev tsim txom. Nimno Nida tau ib lub neej zoo thiab kaj siab lug lawm. Nws hais tias: “Kuv txhawb nej txhua tus tsis txhob koom nrog cov plig [phem limhiam] ntawd ib zaug li.”