Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Lus Piav Qhia

Cov Lus Piav Qhia

Dauda nyob rau lub tebchaws Xiala Li-oo (Sierra Leone), nws tau hais tias: “Kuv loj hlob hauv ib lub menyuam zos ntawm ib lub xeev nyob rau sab qaum teb. Muaj ib zaug thaum kuv tseem yog ib tug menyuam tub, peb thiab ib tse neeg sib txeeb ib thaj av. Tus twg los hais tias thaj av yog nws li. Yuav kom daws tau qhov teeb meem no, peb tau hu ib tug txiv neeb tuaj. Tus txiv neeb muab ib daim tsom iav rau ib tug txivneej, thiab muab ib daim ntaub dawb khwb tus txivneej ntawd. Ib pliag xwb tus txivneej ntawd txawm tshee na thiab tawm hws lug. Thaum nws saib rau hauv daim tsom iav, nws txawm qw tias: ‘Kuv pom ib tug yawg laus laus los zuj zus rau ntawm kuv! Nws hnav ib ce khaub ncaws dawb. Nws siab thiab laus, plaubhau dawb paug, thiab mus kev khoov zuj zis.’

“Twb yog nws piav txog peb Yawg! Ces nws txawm quaj qw tias: ‘Yog nej tsis ntseeg kuv hais, nej sim los saib seb maj!’ Tiamsis, peb tsis muaj ib tug yuav muaj cuab kav mus xauj li! Tus txiv neeb thiaj muab cov kua tshuaj hauv lub plhuaj taub tsuag rau tus txivneej ntawd, nws thiaj li tsis tshee lawm.

“Peb ‘Yawg’ hais rau tus txivneej uas tuav daim tsom iav tias, thaj av yog peb tsev neeg li. Thiab nws hais rau kuv pog tias kom kuv pog tsis txhob ntshai es kav tsij mus ua teb rau thaj av ntawd. Yim neeg ntawd thiaj ua raws li peb ‘Yawg’ tau hais. Peb thiaj daws tau qhov teeb meem ntawd lawm.”

 Tej uas hais no niaj hnub muaj nyob rau tebchaws Afika sab hnub poob. Nyob rau lub tebchaws no, thiab ntau lub tebchaws hauv qab ntuj no, muaj tsheej plhom tus tibneeg ntseeg tias thaum neeg tuag lawv muaj tej plig mus nyob ib qho chaw qhov twg lawm, thiab lawv tseem pom thiab cuam tshuam tibneeg lub neej hauv ntiajteb no. Txojkev ntseeg no puas muaj tseeb? Cov tuag puas tseem ciaj sia tiag? Yog tias lawv tsis ciaj sia lawm, leejtwg yog cov uas ua txuj txia ua cov neeg tuag ntawd tej plig? Yog ib qho tseem ceeb heev rau peb yuav tsum paub txog cov lus teb rau tej lus nug no. Qhov uas peb yuav ciaj thiab yuav tuag nyob ntawm saib peb paub los tsis paub txog tej no.