Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Tuag Puas Yuav Sawv Tau Rov Los Ua Neej Nyob Tiag?

Cov Tuag Puas Yuav Sawv Tau Rov Los Ua Neej Nyob Tiag?

Koj xav li cas?

  • Yuav tsum sawv tau.

  • Yeej sawv tsis tau li.

  • Tej zaum kuj sawv tau thiab.

 PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Cov ncaj ncees thiab cov tsis ncaj puavleej yuav sawv hauv qhov tuag rov los.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 24:15, Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004.

PHAU VAJLUGKUB YUAV PAB TAU KOJ LI NO

Yog tus neeg uas yus hlub tshua tau tag sim neej lawm, phau Vajlugkub yuav nplig tau yus lub siab.​—2 Khaulee 1:3, 4.

Yus yuav tsis ua lub neej ntshai nrhw kev ploj kev tuag lawm.​—Henplais 2:15.

Yus yuav muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej tias, yus tus neeg uas tuag lawm, yuav tau sawv rov qab los nrog yus nyob ua ke.​—Yauhas 5:28, 29.

 PEB NTSEEG PUAS TAU PHAU VAJLUGKUB TIAG?

Peb yeej ntseeg tau vim muaj ntau yam pov thawj. Cia peb kawm txog 3 yam xwb:

  • Vajtswv yog tus tsim txojsia. Phau Vajlugkub qhia tias “txoj hauv paus siav nyob ntawm” Vajtswv Yehauvas. (Ntawv Nkauj 36:9; Tubtxib Tes Haujlwm 17:24, 25) Nws yog tus pub txojsia rau ib puas tsav yam, yog li ntawd nws yeej muaj peev xwm tsa tau cov tuag ciaj rov qab los.

  • Vajtswv twb tsa tau cov tuag sawv rov muaj sia. Phau Vajlugkub qhia tias yav thaum ub Vajtswv twb tsa tau 8 tus tibneeg sawv rov qab los muaj sia nyob hauv ntiajteb no. Cov uas nws tsa ntawd yog pojniam, txivneej, tus laus, tus hluas tibsi. Ib txhia tu siav tsis tau ntev heev, tiamsis muaj ib tug twb tuag tau 4 hnub lawm.​—Yauhas 11:39-44.

  • Vajtswv yeej xav tsa cov tuag sawv rov qab los. Yehauvas ntxub txojkev tuag heev. Nws suav tias txojkev tuag yog ib tug yeeb ncuab. (1 Khaulee 15:26) Nws xav muab tus yeeb ncuab ntawd rhuav tshem, thiab tsa cov uas twb tuag lawm sawv rov qab los. Cov uas nws cim ntsoov hauv nruab siab, nws yeej tos nrhw lub caij uas nws yuav tsa lawv sawv rov qab los ua neej nyob hauv lub ntiajteb no.​—Yauj 14:​14, 15.

 KAWM NTXIV

Vim li cas tibneeg txawj laus txawj tuag?

Cov lus teb nyob hauv cov nqe Vajlugkub no: CHIV KEEB 3:17-19 thiab LOOS 5:12.