Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

9. Puas Yog Peb Nyob Rau “Tiam Kawg”?

9. Puas Yog Peb Nyob Rau “Tiam Kawg”?

1 YEHAUVAS QHIA TIAS YAV TOM HAUV NTEJ YUAV ZOO LI CAS

“Thaum chiv keeb kuv twb qhia tej uas yuav muaj tshwm los thaum kawg, thiab yav thaum ub kuv twb qhia tej uas tseem tsis tau ua.”​—Yaxaya 46:10

Lub caij kawg yuav zoo li cas?

 • Daniyee 7:13, 14

  Yexus tau ua Vajntxwv saum ntuj ceeb tsheej xyoo 1914.

 • Mathai 24:3-14

  Yexus hais tias tibneeg yuav muaj kev txom nyem.

 • Qhia Tshwm 12:7-9, 12

  Tsis ntev tom qab Yexus sawv ua Vajntxwv, nws muab Xatas ntiab saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv ntiajteb. Xatas chim heev vim nws paub tias “nws lub sijhawm tshuav tsis ntev lawm,” Vajtswv twb yuav muab nws rhuav tshem.

2 PEB NYOB RAU TIAM KAWG LAWM

“Yam txujci twg qhia kom paub tias . . . lub caij lub nyoog yuav kawg?”​—Mathai 24:3

Koj puas pom phau Vajlugkub tej lus faj lem muaj tiav?

 • Mathai 24:7; Luka 21:11

  Nimno peb pom muaj kev tsov kev rog, muaj kev tshaib kev nqhis, muaj av qeeg loj, muaj mob kis rau txhua qho.

 • 2 Timaute 3:1-5

  Tus tubtxib Povlauj hais tias tiam kawg tibneeg yuav coj zoo li cas.

 • Daniyee 12:4

  Vajtswv tabtom pab nws haiv neeg nkag siab phau Vajlugkub zoo zuj zus.

 • Mathai 24:14

  Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb.

3 KOJ YUAV UA LI CAS XWB?

“Rau qhov nej yeej paub tias tus Tswv hnub ntawd yuav los yam li tub sab tuaj hmo ntuj.”​—1 Thexalaunika 5:2

Vim peb twb nyob rau tiam kawg lawm, koj yuav ua li cas xwb?

 • Yauhas 17:3

  Ua tib zoo kawm phau Vajlugkub.

 • Henplais 10:24, 25

  Kawm ntxiv nrog Yehauvas Cov Timkhawv tom lawv tej Tsev Nceeg Vaj.

 • Yakaunpau 4:8

  Hloov koj lub neej los ua raws li Vajtswv pom zoo, koj thiaj txav ze Vajtswv.

 • Luka 21:34-36

  Ceev faj zov tos, thiab siv koj lub neej los pe hawm Yehauvas.