1 VAJTSWV LUB NCEEG VAJ YOG IB LUB TSEEM FWV TIAG TIAG

“Thov cia koj lub tebchaws [Nceeg Vaj] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej.”​—Mathai 6:9-13

Vajtswv lub Nceeg Vaj yog dabtsi?

 • Qhia Tshwm 11:15

  Vajtswv lub Nceeg Vaj lossis lub tseem fwv yuav nyob saum ntuj kav lub ntiajteb.

 • 1 Timaute 6:15

  Yexus yog tus Vajntxwv uas kav Vajtswv lub Nceeg Vaj.

 • Qhia Tshwm 14:1, 4

  Yuav muaj 144,000 leej nrog Yexus kav saum ntuj.

 • Henplais 4:15; 5:8

  Yexus thiab cov 144,000 leej yeej to taub tej kev nyuaj siab uas tibneeg raug.

2 YEXUS YUAV YOG TUS VAJNTXWV ZOO TSHAJ PLAWS

“Nws yuav tu plaub ncaj ncees rau cov pluag.”​—Yaxaya 11:4

Vim li cas Yexus ho yog ib tug Vajntxwv zoo ua luaj?

 • 1 Timaute 6:16

  Tibneeg txawj laus txawj tuag, tiamsis Yexus yuav nyob mus ib txhis. Yog li ntawd, txhua yam uas Yexus ua yuav nyob ruaj khov mus ib txhis thiab.

 • Yaxaya 11:2-4

  Yexus yog tus vajntxwv uas zoo tshaj tag nrho tibneeg tej vajntxwv huvsi. Yexus muaj hwjchim ua tau ntau tshaj li tag nrho tibneeg tej nom tswv. Nws ua ncaj ncees thiab hlub tibneeg.

3 VAJTSWV LUB NCEEG VAJ YUAV UA KOM IB PUAS TSAV YAM MUAJ TIAV RAWS LI NWS LUB SIAB NYIAM

“Vajtswv ntuj yuav tsa dua ib lub tebchaws uas tsis muaj ib hnub uas ua kom puam tsuaj li.”​—Daniyee 2:44

Lub Nceeg Vaj twb ua tau dabtsi lawm? Yav tom hauv ntej lub Nceeg Vaj tseem yuav ua tau dabtsi ntxiv?

 • Qhia Tshwm 12:7-12

  Yexus tau ua Vajntxwv xyoo 1914, nws muab Xatas ntiab tawm saum ntuj los rau hauv ntiajteb. Vim li ntawd, thiaj muaj kev mob kev nkeeg, kev nyuaj siab ntxhov plawv thoob plaws ntiajteb.

 • Laj Lim Tswvyim 8:9; Qhia Tshwm 16:16

  Thaum txog Amakedoo, Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav rhuav tshem tag nrho tibneeg tej tseem fwv limhiam.

 • Ntawv Nkauj 37:10

  Cov neeg limhiam yuav raug rhuav tshem.

 • Qhia Tshwm 22:1-3

  Thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav lub ntiajteb yuav tsis muaj kev mob kev nkeeg kev ploj kev tuag li lawm. Txhua tus yuav hwm Vajtswv lub npe.