Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

7. Koj Yeej Yuav Rov Qab Pom Cov Uas Tuag Lawm

7. Koj Yeej Yuav Rov Qab Pom Cov Uas Tuag Lawm

1 YEHAUVAS YUAV RHUAV TSHEM TXOJKEV TUAG

“Tus yeeb ncuab kawg uas yuav muab ua kom puam tsuaj yog txojkev tuag.”​—1 Khaulee 15:26

Thaum muaj ib siab ob qeg, phau Vajlugkub nplig tau peb li cas?

 • 2 Khaulee 1:3, 4

  Lub sijhawm muaj ib siab ob qeg, mob yus siab kawg li thiab ua rau yus tsis paub xyov yuav ua li cas. Phau Vajlugkub nplig tau peb.

 • Yaxaya 25:8; 26:19

  Yehauvas muaj hwjchim rhuav tshem kev tuag mus ib txhis. Nws yuav tsa cov uas twb tuag lawd ciaj sawv rov qab los.

2 COV TUAG YEEJ YUAV CIAJ SAWV ROV QAB LOS

“Mentxhaisʹe, kuv hais rau koj, cia li sawv tsees.”​—Malakau 5:41

Vim li cas peb ho paub tias cov tuag yeej yuav ciaj sawv rov qab los tiag?

 • Yauhas 11:1-44

  Yexus tsa Laxalau ciaj sawv rov los.

 • Malakau 5:22-24, 35-42

  Yexus tsa ib tug mentxhais ciaj sawv rov los.

 • Yauhas 11:41, 42

  Yehauvas muab hwjchim rau Yexus tsa cov tuag ciaj sawv rov los.

 • Yauhas 12:9-11

  Muaj coob leej pom Yexus tsa cov tuag ciaj sawv rov los. Yexus cov yeeb ncuab los kuj lees tias nws ua tau tej txujci no thiab.

3 YEHAUVAS YUAV TSA TSHEEJ PLHOM LEEJ CIAJ SAWV ROV LOS

“Koj yuav hu thiab kuv yuav teb koj, koj yuav xav tau tus uas koj txhais tes tsim.”​—Yauj 14:13-15

Vajtswv yuav tsa leejtwg ciaj sawv rov los?

 • Yauhas 5:28, 29

  Txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa yuav ciaj sawv rov los tau txojsia.

 • Tubtxib Tes Haujlwm 24:15

  Cov ncaj ncees thiab cov tsis ncaj puavleej yuav sawv hauv qhov tuag rov los.

 • Yaxaya 40:26

  Vajtswv paub txhua lub hnub qub tej npe huvsi! Nws yeej nco tau txhua yam txog cov uas tas sim neej lawm.

4 IB TXHIA YUAV SAWV MUS NYOB SAUM NTUJ CEEB TSHEEJ

“Kuv mus tu chaw tseg rau nej.”​—Yauhas 14:2

Leejtwg yuav raug tsa sawv mus nyob saum ntuj ceeb tsheej?

 • 1 Petus 3:18

  Yexus yog thawj tug uas ciaj sawv rov los mus nyob saum ntuj.

 • Luka 12:32

  Yexus hais tias nws cov thwjtim tsawg tsawg tus thiaj yuav mus nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb.

 • Qhia Tshwm 14:1

  Yehauvas xaiv 144,000 leej mus nyob saum ntuj.