1 YEHAUVAS YUAV RHUAV TSHEM TXOJKEV TUAG

“Tus yeeb ncuab kawg uas yuav muab ua kom puam tsuaj yog txojkev tuag.”​—1 Khaulee 15:26

Thaum muaj ib siab ob qeg, phau Vajlugkub nplig tau peb li cas?

 • 2 Khaulee 1:3, 4

  Lub sijhawm muaj ib siab ob qeg, mob yus siab kawg li thiab ua rau yus tsis paub xyov yuav ua li cas. Phau Vajlugkub nplig tau peb.

 • Yaxaya 25:8; 26:19

  Yehauvas muaj hwjchim rhuav tshem kev tuag mus ib txhis. Nws yuav tsa cov uas twb tuag lawd ciaj sawv rov qab los.

2 COV TUAG YEEJ YUAV CIAJ SAWV ROV QAB LOS

“Mentxhaisʹe, kuv hais rau koj, cia li sawv tsees.”​—Malakau 5:41

Vim li cas peb ho paub tias cov tuag yeej yuav ciaj sawv rov qab los tiag?

 • Yauhas 11:1-44

  Yexus tsa Laxalau ciaj sawv rov los.

 • Malakau 5:22-24, 35-42

  Yexus tsa ib tug mentxhais ciaj sawv rov los.

 • Yauhas 11:41, 42

  Yehauvas muab hwjchim rau Yexus tsa cov tuag ciaj sawv rov los.

 • Yauhas 12:9-11

  Muaj coob leej pom Yexus tsa cov tuag ciaj sawv rov los. Yexus cov yeeb ncuab los kuj lees tias nws ua tau tej txujci no thiab.

3 YEHAUVAS YUAV TSA TSHEEJ PLHOM LEEJ CIAJ SAWV ROV LOS

“Koj yuav hu thiab kuv yuav teb koj, koj yuav xav tau tus uas koj txhais tes tsim.”​—Yauj 14:13-15

Vajtswv yuav tsa leejtwg ciaj sawv rov los?

 • Yauhas 5:28, 29

  Txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa yuav ciaj sawv rov los tau txojsia.

 • Tubtxib Tes Haujlwm 24:15

  Cov ncaj ncees thiab cov tsis ncaj puavleej yuav sawv hauv qhov tuag rov los.

 • Yaxaya 40:26

  Vajtswv paub txhua lub hnub qub tej npe huvsi! Nws yeej nco tau txhua yam txog cov uas tas sim neej lawm.

4 IB TXHIA YUAV SAWV MUS NYOB SAUM NTUJ CEEB TSHEEJ

“Kuv mus tu chaw tseg rau nej.”​—Yauhas 14:2

Leejtwg yuav raug tsa sawv mus nyob saum ntuj ceeb tsheej?

 • 1 Petus 3:18

  Yexus yog thawj tug uas ciaj sawv rov los mus nyob saum ntuj.

 • Luka 12:32

  Yexus hais tias nws cov thwjtim tsawg tsawg tus thiaj yuav mus nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb.

 • Qhia Tshwm 14:1

  Yehauvas xaiv 144,000 leej mus nyob saum ntuj.