Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

6. Cov Tuag Mus Dua Twg Lawm?

6. Cov Tuag Mus Dua Twg Lawm?

1 THAUM IB TUG NEEG TUAG, TSIS MUAJ NWS NYOB QHOVTWG LI LAWM

“Cov uas tuag lawm tsis paub dabtsi li lawm.”​—Laj Lim Tswvyim 9:5

Tom qab ib tug neeg tuag, ua li cas rau nws lawd?

 • Ntawv Nkauj 146:3, 4; Laj Lim Tswvyim 9:6, 10

  Cov tuag tsis pom kev, tsis hnov lus, tsis txawj xav thiab lub cim xeeb nco tsis tau dabtsi li lawm.

 • Yauhas 11:11-14

  Yexus qhia tias kev tuag zoo li qhov uas tibneeg pw tsaug zog xwb.

2 YEHAUVAS XAV KOM LAWV NYOB MUS IB TXHIS

“Tiamsis tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo qhov phem, koj tsis txhob noj cov txiv kiag li, yog hnub twg koj noj koj yuav tuag.”​—Chiv Keeb 2:17

Vim li cas tibneeg txawj laus txawj tuag?

 • Chiv Keeb 3:1-6

  Xatas dag Eva tias txawm nws tsis mloog Vajtswv lus los nws yuav tsis tuag. Thaum Adas thiab Eva tsis mloog Yehauvas lus, nkawd ua txhaum, nkawd thiaj tuag.

 • Chiv Keeb 3:19

  Thaum Adas tuag tsis muaj nws nyob qhovtwg li lawm.

 • Loos 5:12

  Kev txhaum zoo li tus kab mob uas kis los rau Adas thiab Eva tej xeeb leej xeeb ntxwv huvsi. Peb thiaj yug los ua tibneeg txhaum txawj laus txawj tuag.

 • 1 Khaulee 15:26

  Phau Vajlugkub hais tias kev tuag zoo li ib tug yeeb ncuab.

3 QHOV TSEEB TXOG TXOJKEV TUAG TSO PEB DIM

“Yog neeg tuag lawm nws yuav rov muaj txojsia lov? . . . Kuv yuav tos nrhw mus txog thaum koj tso kuv dim.”​—Yauj 14:14

Thaum koj paub qhov tseeb txog cov tuag lawm ces koj yuav tsis qaug rau tej lus dag twg?

 • 1 Yauhas 4:8

  Tej lus qhia txog ntuj tawg hlawv ua saib tsis taus Yehauvas. Nws yeej tsis cia tibneeg raug tsim txom li ntawd ib zaug li.

 • Qhia Tshwm 4:11

  Coob leej ntshai cov tuag heev. Lawv kuj hwm thiab pe hawm cov tuag. Tiamsis peb yuav tsum pe hawm tus tseem Vajtswv Yehauvas tib leeg xwb.