Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

5. Tus Nqe Txhiv Yog Vajtswv Qhov Khoom Pub Muaj Nqes Tshaj Plaws

5. Tus Nqe Txhiv Yog Vajtswv Qhov Khoom Pub Muaj Nqes Tshaj Plaws

1 PEB TXHUA TUS CHEEM TSUM TUS NQE TXHIV

“Neeg leej Tub pub nws txojsia ua nqe txhiv neeg coob coob.”​—Mathai 20:28

Vim li cas peb ho cheem tsum tus nqe txhiv?

 • Chiv Keeb 3:17-19

  Thaum Adas tsis mloog Vajtswv lus nws muab txojsia ntev mus ib txhis thiab lub Vaj Kaj Siab ua poob lawm. Nws kuj tsis tau nrog Yehauvas sib raug zoo lawm thiab.

 • Loos 5:12

  Peb txhua tus txais kev txhaum los ntawm Adas, peb thiaj txawj laus txawj tuag.

 • Efexau 1:7

  Yehauvas pub tus nqe txhiv los cawm noob neej dim kev txhaum thiab kev tuag.

2 YEHAUVAS NPAJ TUS NQE TXHIV

“Vajtswv txib nws tib tug Tub los rau hauv lub ntiajteb kom peb thiaj muaj txojsia nyob ntawm tus Tub ntawd.”​—1 Yauhas 4:9

Yehauvas tau npaj tus nqe txhiv li cas?

 • Ntawv Nkauj 49:7, 8

  Tsis muaj ib tug neeg txhaum yuav txhiv tau txojsia uas Adas muab ua poob.

 • Luka 1:35

  Yehauvas txib nws tib Leeg Tub los yug ua tibneeg rau hauv ntiajteb, nws thiaj tsis muaj lub txim txhaum.

 • Loos 3:23, 24; Henplais 9:24

  Yehauvas tau tsa Yexus ciaj sawv rov qab los ua ib tug plig. Thaum Yexus mus txog saum ntuj ceeb tsheej, nws muab nws txoj siav tibneeg zoo kawg nkaus, txhiv Adas cov xeeb ntxwv.

3 VIM MUAJ TUS NQE TXHIV, PEB THIAJ MUAJ KEV VAM

“Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm.”​—Qhia Tshwm 21:4

Tus nqe txhiv pab tau peb li cas?

 • 1 Yauhas 1:8, 9

  Daws tau peb lub txim.

 • Henplais 9:13, 14

  Peb muaj lub siab dawb huv pe hawm Vajtswv.

 • Loos 6:23

  Peb muaj kev cia siab tias yuav tau txais txojsia ntev dhawv mus ib txhis.

 • Kalatia 2:20

  Tus nqe txhiv uas Vajtswv pub, ua pov thawj tias Yehauvas thiab Yexus nkawd yeej hlub peb heev.

4 PEB YUAV TSUM TXAIS YUAV TUS NQE TXHIV

“Vajtswv . . . pub nws tib leej Tub los kom txhua tus uas ntseeg leej Tub ntawd . . . yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg.”​—Yauhas 3:16

Koj yuav ua li cas qhia tias koj nco Yehauvas txiaj ntsig rau tus nqe txhiv?

 • Yauhas 17:3

  Koj yuav tsum paub thiab xyaum Vajtswv Yehauvas thiab Yexus.

 • Luka 22:19

  Mus koom ua kevcai nco txog tus Tswv Pluas Hmo txhua xyoo.

 • Yauhas 3:36; Yakaunpau 2:26

  Peb tsis yog hlub Yexus ntawm lub ncauj xwb. Tiamsis peb xyaum nws tus qauv thiaj qhia tias peb hlub nws tiag.