Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

4. Yexus Khetos Yog Leejtwg?

4. Yexus Khetos Yog Leejtwg?

1 YEXUS YOG TUS MEXIYAS

“Koj yog tus Khetos.”​—Mathai 16:16

Ua li cas peb thiaj paub tseeb tias Yexus yog tus Mexiyas tiag?

 • Mathai 3:16, 17; Yauhas 1:32-34

  Yehauvas qhia tias Yexus yog nws tus Tub.

 • Mikha 5:2; Mathai 2:1, 3-9

  Yexus ua tiav raws li cov lus faj lem txog tus Mexiyas.

2 UA NTEJ YEXUS LOS HAUV NTIAJTEB NO NWS YOG IB TUG TUBTXIB SAUM NTUJ

“Kuv los saum ntuj los.”​—Yauhas 6:38

Thaum Yexus nyob saum ntuj nws ua dabtsi xwb?

 • Khaulauxi 1:15, 16

  Vajtswv tsim Yexus ua ntej, nws mam hais kom Yexus tsim ib puas tsav yam. Yexus kawm ntawm nws Leej Txiv tau qas txhiab qas vam xyoo.

 • Luka 1:30-35

  Yehauvas txib Yexus los rau hauv lub ntiajteb.

3 YEXUS HLUB TIBNEEG KAWG LI

“Cia cov menyuam yaus los cuag kuv.”​—Malakau 10:14

Yexus coj tus yam ntxwv zoo li cas thiab koj nyiam qhovtwg tshaj?

 • Malakau 10:13-16

  Yexus yog ib tug neeg uas txawj xav heev, thiab nws hlub tshua sawvdaws. Twb yog li ntawd, tibneeg thiaj tsis txaj muag mus cuag nws.

 • Yauhas 4:9, 27

  Yexus paub txuag pojniam ntsej muag.

 • Yauhas 13:2-5, 12-17

  Yexus txo hwjchim.

 • Mathai 9:35, 36; Malakau 1:40-42

  Yexus xav pab lwm tus.

4 YEXUS YEEJ IB TXWM UA LI VAJTSWV LUB SIAB NYIAM

“Kuv ua . . . tej haujlwm uas koj muab cob rau kuv ua lawd tiav.”​—Yauhas 17:4

Yexus tseg tus qauv li cas rau peb?

 • Mathai 4:1-11

  Yexus sawv ruaj nreeg thiab yeej tsis qaug rau Xatas tej kev haub ntxias.

 • Malakau 3:21

  Txawm Yexus cov kwvtij thuam nws los, nws rau siab ntso ua Vajtswv tes haujlwm tsis tseg.

 • 1 Petus 2:21-23

  Yexus tsis ua phem pauj phem.

 • Filipi 2:8

  Yexus muab siab npuab Vajtswv mus txog thaum nws tuag.

 • Henplais 10:12, 13; 1 Petus 3:18

  Yehauvas tsa Yexus ciaj sawv rov los, mus saum ntuj ceeb tsheej.