Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

3. Vajtswv Lub Ntsiab Rau Lub Ntiajteb Yog Dabtsi?

3. Vajtswv Lub Ntsiab Rau Lub Ntiajteb Yog Dabtsi?

1 VAJTSWV MUAJ IB LUB NTSIAB ZOO KAWG LI RAU PEB

“Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [“ntiajteb,”NW] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”​—Ntawv Nkauj 37:29

Vajtswv lub ntsiab rau noob neej yog dabtsi?

 • Chiv Keeb 1:28

  Vajtswv xav kom tibneeg muab tag nrho lub ntiajteb no kho ua ib lub vaj kaj siab, thiab kom lawv tu tej tsiaj txhu.

 • Yaxaya 46:9-11; 55:11

  Vajtswv yeej yuav ua raws li nws lub ntsiab, tsis muaj dabtsi yuav cheem tau nws li.

2 UA CAS HO MUAJ TEEB MEEM NTAU UA LUAJ?

“Peb paub tias peb yug ntawm Vajtswv, thiab lub ntiajteb huvsi nyob hauv tus uas Phem qab hwjchim.”​—1 Yauhas 5:19

Leejtwg kav lub qab ntuj no?

 • Yauhas 12:31

  Yexus hais tias Xatas yog tus uas kav lub qab ntuj no.

 • Yakaunpau 1:13-15

  Xatas xav tau tej yam uas tsis yog nws ntiag tug.

 • Chiv Keeb 2:17; 3:1-6

  Xatas dag Eva yuam kev. Adas thiab Eva nkawd tsis mloog Vajtswv lus, tom qab ntawd nkawd thiaj tuag lawm.

 • Loos 3:23; 5:12

  Tibneeg txawj laus txawj tuag vim lawv txais kev txhaum los ntawm Adas.

 • 2 Khaulee 4:3, 4

  Xatas tau dag tibneeg yuam kev.

3 VAJTSWV LUB NCEEG VAJ YUAV KHO TIBNEEG TEJ TEEB MEEM

“Thov cia koj lub tebchaws [“Nceeg Vaj,” NW] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb.”​—Mathai 6:10

Yehauvas yuav ua dabtsi?

 • Daniyee 2:44

  Vajtswv lub tseem fwv yuav hloov txhua lub tseem fwv hauv qab ntuj no chaw.

 • Qhia Tshwm 16:14-16

  Thaum txog Amakedoo Vajtswv yuav rhuav tshem lub qab ntuj limhiam no.

 • Yaxaya 9:6, 7

  Vajtswv Yehauvas tau xaiv Yexus Khetos ua tus Vajntxwv kav Nws lub Nceeg Vaj saum ntuj ceeb tsheej. Yexus yuav kav tag nrho lub ntiajteb no.

4 VAJTSWV LUB NCEEG VAJ YUAV MUAB LUB NTIAJTEB KHO UA IB LUB VAJ KAJ SIAB

“Koj cev tes, koj pub rau txhua yam uas ciaj sia tau noj npaum li uas lawv xav noj.”​—Ntawv Nkauj 145:16

Thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav lawm yuav zoo li cas?

 • Ntawv Nkauj 46:9

  Yuav tsis muaj kev tsov kev rog, kev yuam cai, thiab kev ua nruj ua tsiv li lawm.

 • Yaxaya 32:18; 65:21-24

  Thaum txog lub qab ntuj tshiab, yuav muaj zoo vaj zoo tsev thiab yuav muaj kev thaj yeeb nyab xeeb.

 • Ntawv Nkauj 72:16

  Yuav tsis muaj kev tshaib kev nqhis li lawm.

 • Yaxaya 11:6-9

  Tibneeg thiab tsiaj txhu yuav nyob sib haum xeeb.

 • Yaxaya 33:24; Tubtxib Tes Haujlwm 24:15

  Yuav tsis muaj kev mob kev nkeeg li lawm. Cov tuag yuav sawv rov qab los muaj txojsia nyob.