Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

2. Phau Vajlugkub Yog Ib Phau Ntawv Los Ntawm Vajtswv Los

2. Phau Vajlugkub Yog Ib Phau Ntawv Los Ntawm Vajtswv Los

1 PHAU VAJLUGKUB LOS NTAWM VAJTSWV LOS

“Vajtswv Txojlus txhua zaj puavleej yog Vajtswv tshoov neeg lub siab kom neeg sau.”​—2 Timaute 3:16

Phau Vajlugkub txawv ntawm lwm phau ntawv li cas?

Tau muab phau Vajlugkub txhais txog li 2,600 yam lus thiab tau luam tawm tsheej plhom phau.

Tsis muaj ib phau ntawv yuav zoo li phau Vajlugkub.

 • 1 Thexalaunika 2:13

  Phau Vajlugkub los ntawm Vajtswv Yehauvas lub tswvyim los.

 • 2 Petus 1:21

  Vajtswv tshoov neeg sau phau Vajlugkub.

2 PHAU VAJLUGKUB YOG IB PHAU NTAWV UAS MUAJ LUS FAJ LEM

“Vajtswv . . . tsis txawj dag.”​—Titau 1:2

Vim li cas koj thiaj ntseeg tau phau Vajlugkub?

 • Yaxaya 44:27–45:2

  Ob puas xyoo ua ntej Npanpiloo raug rhuav tshem, phau Vajlugkub twb hais tias yuav muaj li ntawd.

 • 2 Timaute 3:1-5

  Tej lus faj lem hauv phau Vajlugkub tabtom muaj tiav tamsim no.

 • Xwm Txheej Taug Kev 23:19

  Peb tso siab tau rau tej uas phau Vajlugkub qhia txog yav tom hauv ntej.

3 PHAU VAJLUGKUB YUAV PAB TAU KOJ

“Kuv yog [Yehauvas], yog nej tus Vajtswv, kuv qhuab qhia tej uas muaj nuj nqes rau nej.”​—Yaxaya 48:17

Koj kawm tau dabtsi txog phau Vajlugkub?

 • Yauj 26:7; Yaxaya 40:22

  Tej uas phau Vajlugkub qhia txog lub ntiajteb yeej muaj tseeb tiag.

 • Xwm Txheej Taug Kev 20:2-12

  Cov uas sau phau Vajlugkub yeej sau txog tej lawv ua yuam kev tibsi.

 • Mathai 5-7

  Yexus qhia tias yuav ua li cas thiaj muaj kev zoo siab tiag, yuav thov Vajtswv li cas, thaum muaj kev tsis sib haum xeeb yuav tu plaub ntug li cas, thiab peb yuav tsum xav li cas txog nyiaj txiag thiab tej qhov txhia chaw.

4 PHAU VAJLUGKUB HLOOV TAU PEB LUB NEEJ

“Vajtswv txojlus muaj txojsia thiab pheej ua haujlwm.”​—Henplais 4:12

Vajtswv Txojlus pab tau koj li cas?

 • Yuav pab koj to taub Vajtswv lub ntsiab.

 • Yuav pab koj pom tias koj yog tus neeg zoo li cas.

 • Yuav pab koj paub tias Vajtswv xav kom koj ua dabtsi.

Vajtswv xav kom koj nyeem thiab kawm phau Vajlugkub, thiab saib phau Vajlugkub rau nqe.