Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

18. Kevcai Raus Dej Thiab Koj Txojkev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv

18. Kevcai Raus Dej Thiab Koj Txojkev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv

1 PUAS TSIM NYOG KUV UA KEVCAI RAUS DEJ?

“Saib maj, ntawm no muaj dej. Muaj dabtsi khuam cheem ua rau kuv ua tsis tau kevcai raus dej?”​—Tubtxib Tes Haujlwm 8:36

Vim li cas thiaj ua kevcai raus dej, thiab kevcai raus dej zoo li cas?

Thaum koj ua kevcai raus dej, qhia tias koj tso lub neej qub tseg los ua lub neej tshiab raws li Vajtswv siab nyiam.

 • Mathai 28:19, 20

  Yog koj xav teev tiam Yehauvas, koj yuav tsum ua kevcai raus dej.

 • Ntawv Nkauj 40:8

  Qhov uas koj ua kevcai raus dej qhia rau sawvdaws paub tias koj twb muab koj tus kheej cob rau Vajtswv lawm.

 • Mathai 3:16

  Koj yuav tsum raus tag nrho lub cev rau hauv dej, ib yam li Yexus tau ua.

2 YEHAUVAS YEEJ TSIS HAIS KOM KOJ UA TSHAJ LI KOJ UA TAU

“Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no, yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus nkaw. Nws tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb.”​—1 Yauhas 5:3

Vim li cas koj yuav tsum txhob ntshai muab koj tus kheej cob rau Vajtswv?

 • Ntawv Nkauj 103:14; Yaxaya 41:10

  Tsis yog koj yuav ua tau ib puas tsav yam zoo kawg nkaus koj mam li muab koj tus kheej cob rau Vajtswv. Nws yeej yuav txhawb thiab pab koj.

 • Khaulauxi 1:10

  Thaum koj hlub Yehauvas lawm, koj yuav ua npaum li koj ua tau raws li koj cog lus tseg.

3 KOJ YUAV UA LI CAS KOJ THIAJ UA TAU KEVCAI RAUS DEJ?

“Au kuv tus Vajtswv, kuv nyiam ua raws li koj lub siab nyiam, koj txoj kevcai nyob hauv kuv lub siab.”​—Ntawv Nkauj 40:8

Yog koj xav muab koj tus kheej cob rau Vajtswv koj yuav tsum ua li cas?

 • Yauhas 17:3

  LOS PAUB VAJTSWV YEHAUVAS THIAB YEXUS

  Koj yuav tsum los paub Vajtswv Yehauvas thiab Yexus Khetos. Thaum koj paub nkawd zoo lawm, koj yuav yimhuab hlub nkawd.

 • Henplais 11:6

  MUAJ KEV NTSEEG

  Muaj kev ntseeg rau Vajtswv tej lus cog tseg thiab ntseeg tias Yexus txojkev tuag yeej cawm tau koj.

 • Tubtxib Tes Haujlwm 3:19

  NTXEEV DUA SIAB TSHIAB

  Thaum koj ntxeev dua siab tshiab koj tu siab rau tej kev txhaum uas koj tau ua yav tas los.

  TIG ROV LOS

  Koj yuav tsum muab koj lub neej qub tso tseg, thiab txiav txim siab tias txij hnub ntawd mus koj yuav ua qhov ncaj.

 • 1 Petus 4:2

  MUAB KOJ TUS KHEEJ COB RAU VAJTSWV

  Koj yuav tsum thov Yehauvas tawm hauv lub siab dawb paug tuaj, thiab cog lus rau nws tias koj yuav muab siab npuab nws mus ib txhis.