Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

17. Kev Thov Vajtswv Yuav Pab Peb Txav Ze Rau Nws

17. Kev Thov Vajtswv Yuav Pab Peb Txav Ze Rau Nws

1 YEHAUVAS XAV MLOOG PEB TEJ LUS THOV

“[Yehauvas] nyob ze txhua tus uas thov hu nws, yog txhua tus uas muaj siab thov tiag.”​—Ntawv Nkauj 145:18

Yuav kom Vajtswv mloog peb tej lus thov, peb yuav tsum ua dabtsi?

 • Henplais 11:6

  Peb yuav tsum muaj kev ntseeg.

 • Ntawv Nkauj 138:6

  Peb yuav tsum txo hwjchim thiab hwm Vajtswv.

 • Yakaunpau 2:26

  Peb yuav tsum ua raws li tej uas peb tau thov.

 • Mathai 6:7, 8

  Thov Vajtswv tawm hauv lub siab dawb paug tuaj, thiab tsis txhob lam tau lam thov, lossis hais rov hais rais tib lo lus qub.

 • Yaxaya 1:15

  Peb yuav tsum ua haum Vajtswv siab.

2 TEJ LUS NUG NTSIG TXOG KEV THOV VAJTSWV

 • Peb yuav tsum thov leejtwg?

  Mathai 6:9; Yauhas 14:6

 • Thaum peb thov Vajtswv puas yog peb yuav tsum txhos caug thov xwb?

  1 Vaj Keeb Kwm 17:16; Nehemi 8:5, 6; Daniyee 6:10; Malakau 11:25

 • Yehauvas puas hnov tej uas peb thov twjywm hauv nruab siab?

  Nehemi 2:1-6

 • Peb yuav tsum thov Vajtswv ntev npaum li cas?

  1 Xamuyee 1:12, 15; Luka 20:46, 47

 • Peb yuav tsum thov Vajtswv heev npaum li cas?

  Loos 12:12; 1 Thexalaunika 5:17

 • Thaum peb xaus peb cov lus thov, vim li cas peb ho hais lo lus “Amee”?

  1 Vaj Keeb Kwm 16:36; 1 Khaulee 14:16

3 PEB YUAV THOV VAJTSWV TXOG TEJ YAM TWG?

“Yog peb thov yam twg raws li Vajtswv lub siab nyiam, nws kuj mloog.”​—1 Yauhas 5:14

Peb yuav thov Vajtswv txog tej yam twg?

 • Mathai 6:9, 10

  Thov kom muaj raws li Vajtswv lub siab nyiam.

 • 1 Vaj Keeb Kwm 29:10-13

  Thaum thov Vajtswv ua nws tsaug.

 • Mathai 6:11-13

  Thov txog peb tej kev nyuaj siab.

 • Luka 11:13

  Thov kom Yehauvas pub nws lub hwj huam dawb huv rau peb.

 • Yakaunpau 1:5

  Thov kom Vajtswv pab peb muaj tswvyim txiav txim ua qhov zoo.

 • Filipi 4:13

  Thov kom peb muaj zog nyiaj dhau peb tej kev nyuaj siab.

 • Efexau 1:3, 7

  Thov kom Vajtswv zam txim rau peb.

 • Tubtxib Tes Haujlwm 12:5

  Thov Vajtswv pab lwm tus thiab.

4 VAJTSWV TEB PEB COV LUS THOV LI CAS

“Vim koj yog tus uas mloog tej lus thov. Ib tsoom neeg sawvdaws yuav tuaj cuag koj.”​—Ntawv Nkauj 65:2

Yehauvas teb peb cov lus thov li cas?

 • Paj Lug 12:25; Qhia Tshwm 14:6

  Yehauvas siv nws cov tubtxib saum ntuj thiab nws cov tub qhe hauv ntiajteb no los pab peb.

 • 2 Khaulee 4:7

  Yehauvas yuav siv nws lub hwj huam dawb huv los pab coj peb.

 • Filipi 4:6, 7, 13

  Nws muab lub siab tus rau peb thiab pub dag zog rau peb.

 • Kalatia 6:1; 2 Timaute 3:16, 17

  Thaum peb nyeem phau Vajlugkub thiab mus koom kev sib txoos, nws muab tswvyim rau peb.