Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

16. Tuav Rawv Txojkev Pe Hawm Tseeb

16. Tuav Rawv Txojkev Pe Hawm Tseeb

1 ZAM KEV NTSEEG CUAV

“Vim li no, cia li tawm hauv lawv mus thiab cais ntawm lawv cov nyob rau ib cag, . . . tsis txhob kov tej uas qias tsis huv, kuv thiaj li txais yuav nej.”​—2 Khaulee 6:17

Vim li cas kev pe mlom, kev teev poj koob yawm txwv ho txhaum?

 • Khiav Dim 20:4, 5; 1 Yauhas 5:21

  Vajtswv tsis xav kom peb siv tej mlom los teev tiam nws.

 • Kevcai 18:10-12

  Cov uas nrog cov tuag sib txuas lus, tsuas yog nrog dab txuas lus xwb.

2 TSIS YOG TXHUA YAM KOOB TSHEEJ YUAV HAUM VAJTSWV SIAB

“Cia li tshawb nrhiav saib yam twg [haum] Vajtswv lub siab.”​—Efexau 5:10

Yuav ua li cas peb thiaj paub seb puas tsim nyog peb koom ib yam koob tsheej twg?

 • Exekhee 44:23; 2 Khaulee 6:14, 15

  Kawm seb tej kev lig kevcai ntawd pib li cas los.

 • Khiav Dim 32:2-10

  Txawm tej koob tsheej ntawd, tibneeg hais tias ua si lomzem xwb los, kawm seb Vajtswv puas pom zoo ua ntej.

 • Daniyee 3:1-27

  Zam tej koob tsheej uas qhuas tibneeg, qhuas tibneeg tej koom haum, lossis qhuas ib lub tebchaws twg.

 • 1 Timaute 1:18, 19

  Ua tib zoo txiav txim seb yuav ua li cas thiaj tsim nyog. Tuav rawv lub siab uas paub qhov zoo.

3 PAUB COJ NROG LUAG LWM TUS

“Cia li hais nej tej lus muaj kev hlub thiab qab ntsev, xwv nej thiaj paub tias tsim nyog teb txhua tus li cas.”​—Khaulauxi 4:6

Koj yuav piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus li cas?

 • Mathai 7:12

  Saib taus lawv ib yam li koj xav kom lawv saib taus koj.

 • 2 Timaute 2:24

  Ua zoo rau lawv, txhob nrog lawv sib cav sib ceg txog kev ntseeg.

 • 1 Petus 3:15

  Ua siab mos siab muag piav thiab saib taus lawv.

 • Henplais 10:24, 25

  Thaum koj mus koom kev sib txoos, cov Khixatia yuav txhawb thiab pab kom koj paub teb lwm tus.