Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

11. Ua Li Cas Vajtswv Cia Muaj Kev Txom Nyem?

11. Ua Li Cas Vajtswv Cia Muaj Kev Txom Nyem?

1 VAJTSWV TSIS YOG TUS TSIM KEV TXOM NYEM

“Tsis muaj ib zaug Vajtswv yuav ua limhiam kiag li, thiab tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav ua txhaum.”​—Yauj 34:10

Ua cas lub ntiajteb no muaj kev txom nyem ua luaj?

 • 1 Yauhas 5:19

  Xatas Ntxwg Nyoog yog tus kav lub ntiajteb no.

 • Laj Lim Tswvyim 8:9

  Tibneeg ib tug rov ua rau ib tug raug kev txom nyem.

 • Yakaunpau 4:14, 15

  Tibneeg yeej tsis paub tias yuav muaj xwm dabtsi rau tagkis.

 • 1 Petus 5:7

  Yehauvas hlub nws cov tibneeg heev. Nws yeej tsis xav kom lawv raug txom nyem li.

2 XATAS TWV YEHAUVAS LUB HWJCHIM KAV

“Vajtswv hais li ntawd vim nws paub tias . . . neb lub qhov muag yuav pom tseeb thaum ntawd mas neb yuav zoo ib yam li Vajtswv, yog paub qhov zoo qhov phem.”​—Chiv Keeb 3:5

Ua li cas Yehauvas tsis rhuav tshem cov uas fav xeeb rau nws tamsid?

 • Chiv Keeb 3:2-5

  Xatas twv tias Yehauvas kav tsis zoo. Xatas ntxias tibneeg tias lawv yeej muaj cai txiav txim tias yam twg zoo, yam twg phem.

 • Yauj 38:7

  Thaum Xatas twv Yehauvas, muaj tsheej plhom tus tubtxib saum ntuj nyob puag ncig saib thiab.

3 XATAS TEJ LUS KOM TSIS MUAJ TSEEB

“Tsis yog neeg coj tau neeg tshais kauj ruam.”​—Yelemi 10:23

Vim li cas tibneeg ho raug kev txom nyem ntev ua luaj?

 • Yaxaya 55:9

  Tibneeg sim ntau txojkev kav, tiamsis vim lawv tsis vam khom Vajtswv, lawv thiaj kav tau tsis zoo.

 • 2 Petus 3:9, 10

  Yehauvas ua siab ntev ncua sijhawm rau peb los paub txog nws thiab los nyob hauv nws txojkev kav.

 • 1 Yauhas 3:8

  Yehauvas yuav txib Yexus los rhuav tshem tag nrho dab Ntxwg Nyoog tes haujlwm.

4 TXIAV TXIM SIAB TEEV TIAM YEHAUVAS

“Kuv tubʹe, cia li ntse thiab ua rau kuv zoo siab, xwv kuv thiaj li teb tau cov neeg uas thuam kuv.”​—Paj Lug 27:11

Vim li cas Yehauvas tsis yuam kom peb teev tiam nws?

 • Paj Lug 30:24

  Vajtswv tsim ntau hom tsiaj txhu. Tiamsis tej tsiaj ntawd tsis paub txiav txim rau lawv tus kheej li tibneeg. Peb yeej txiav txim tau tias peb yuav teev tiam Vajtswv los tsis teev tiam.

 • Mathai 22:37, 38

  Yehauvas xav kom peb teev tiam nws vim peb hlub nws.