1 QHOV TSEEB TXOG VAJTSWV YOG DABTSI?

“Koj tsim ib puas tsav yam.”​—Qhia Tshwm 4:11

Phau Vajlugkub qhia dabtsi txog Vajtswv rau peb?

 • Qhia Tshwm 15:3

  Vajtswv muaj hwjchim loj kawg nkaus, tsis muaj leejtwg hauv lub qab ntuj khwb no loj dua nws.

 • Ntawv Nkauj 90:2

  Nws ib txwm muaj nyob thaum ub los lawm.

 • Mathai 6:9

  Nws yog peb Leej Txiv.

  Nws xav kom peb tau lub neej zoo kawg nkaus.

 • Tubtxib Tes Haujlwm 17:27

  Vajtswv nyob tsis deb ntawm peb txhua tus.

2 VAJTSWV MUAJ IB LUB NPE

‘Yehauvas . . . yog kuv lub npe mus ib txhis.’​—Khiav Dim 3:15

Vim li cas Vajtswv lub npe tseem ceeb ua luaj?

 • Ntawv Nkauj 83:18

  Vajtswv qhia peb tias nws lub npe hu ua Yehauvas. “Vajtswv” thiab “Tus Tswv” tsis yog nws lub npe, tsuas yog npe meej mom xwb, xws li “vajntxwv” thiab “huab tais.” Yehauvas xav kom koj tuav nws npe hu.

 • Khiav Dim 3:14

  Vajtswv lub npe txhais tias “Nws Ua Kom Muaj Tshwm Sim.” Vim nws yog tus uas tsim ib puas tsav yam, nws yeej muaj peevxwm ua tiav raws li nws lub hom phiaj thiab nws tej lus cog tseg.

3 YEHAUVAS HLUB PEB

“Vajtswv yog txojkev hlub.”​—1 Yauhas 4:8

Vajtswv hlub peb li cas?

 • Khiav Dim 34:6; Ntawv Nkauj 37:28

  Nws khuvleej thiab hlub tshua peb. Nws nyiam qhov tseeb qhov ncaj xwb.

 • Ntawv Nkauj 86:5

  Nws yog tus uas zoo kawg nkaus thiab muaj kev zam txim.

 • 2 Petus 3:9

  Nws ua siab ntev rau peb.

 • Ntawv Nkauj 18:25

  Yehauvas ua ncaj kawg li rau peb.

4 VAJTSWV MOB SIAB KOJ

“Cia li muab nej txhua yam kev txhawj xeeb tso plhuav rau nws, vim nws mob siab nej.”​—1 Petus 5:7

Ua li cas koj thiaj paub tias Vajtswv mob siab koj?

 • Ntawv Nkauj 37:9-11

  Nws cog lus tias nws yuav rhuav tshem kev txom nyem thiab kho tej uas tibneeg limhiam tau muab ua puas tsuaj.

 • Yakaunpau 4:8

  Yehauvas xav kom koj txav ze rau nws.

 • Yauhas 17:3

  Thaum koj yimhuab paub Vajtswv, koj yimhuab yuav hlub nws.