Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

Cov nqe Vajlugkub uas teb tej lus nug tseem ceeb.

1. Qhov Tseeb Txog Vajtswv Yog Dabtsi?

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yog leejtwg thiab nws xav li cas txog peb.

2. Phau Vajlugkub Yog Ib Phau Ntawv Los Ntawm Vajtswv Los

Tsis muaj ib phau ntawv yuav zoo li phau Vajlugkub.

3. Vajtswv Lub Ntsiab Rau Lub Ntiajteb Yog Dabtsi?

Phau Vajlugkub qhia tias vim li cas lub neej no nyuaj ua luaj li, thiab Vajtswv yuav kho tibneeg tej teeb meem li cas.

4. Yexus Khetos Yog Leejtwg?

Yexus tsis yog ib tug neeg zoo xwb.

5. Tus Nqe Txhiv Yog Vajtswv Qhov Khoom Pub Muaj Nqes Tshaj Plaws

Tus nqe txhiv uas Vajtswv pub pab tau noob neej nimno thiab mus ib txhis li.

6. Cov Tuag Mus Dua Twg Lawm?

Thaum peb paub qhov tseeb txog cov tuag lawm ces peb yuav tsis qaug rau tej lus dag ntxias txog Vajtswv.

7. Koj Yeej Yuav Rov Qab Pom Cov Uas Tuag Lawm

Puas yog tuag ces tas li ntawd lawm xwb?

8. Vajtswv Lub Nceeg Vaj Yog Dabtsi?

Tsheej plhom leej tau thov Vajtswv kom nws lub Nceeg Vaj los. Tiamsis lub Nceeg Vaj ntawd yog dabtsi?

9. Puas Yog Peb Nyob Rau “Tiam Kawg”?

Phau Vajlugkub tej lus faj lem tabtom muaj tiav!

10. Tej Plig Puas Pab Tau Peb?

Cov tubtxib saum ntuj xav pab peb tiamsis cov dab xav tsim txom peb.

11. Ua Li Cas Vajtswv Cia Muaj Kev Txom Nyem?

Ua li cas Vajtswv ho cia muaj kev txom nyem los txog tav no?

12. Coj Ib Lub Neej Uas Haum Vajtswv Siab

Vajtswv zoo siab tos txais peb.

13. Saib Txojsia Muaj Nqes Li Vajtswv Saib

Vajtswv xav kom peb saib txojsia muaj nqes.

14. Tsev Neeg Yuav Tsum Ua Li Cas Thiaj Muaj Kev Zoo Siab?

Txhua tus hauv lub cuab lub yig nyias muaj nyias tes haujlwm.

15. Txojkev Pe Hawm Uas Vajtswv Pom Zoo

Vajtswv puas txaus siab rau txhua txojkev ntseeg?

16. Tuav Rawv Txojkev Pe Hawm Tseeb

Tej uas peb ua yuav pab lossis txo peb txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv.

17. Kev Thov Vajtswv Yuav Pab Peb Txav Ze Rau Nws

Phau Vajlugkub qhia tias kev thov Vajtswv tseem ceeb npaum li cas, thiab yuav thov Vajtswv li cas.

18. Kevcai Raus Dej Thiab Koj Txojkev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv

Koj yuav ua li cas koj thiaj ua tau kevcai raus dej?

19. Nyob Ruaj Hauv Vajtswv Txojkev Hlub

Vajtswv yuav pab kom peb npuab siab rau nws.