Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LO LUS NUG 6

Yuav Ua Cas Thiaj Tsis Raug Tej Npoj Txw?

Yuav Ua Cas Thiaj Tsis Raug Tej Npoj Txw?

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB

Yog koj raug tej npoj txw lawm ces twb yog koj cia luag tswj koj xwb. Koj yuav ua tsis tau raws li koj siab xav.

KOJ YUAV UA LI CAS XWB?

Xav txog qhov no: Ob tug tub hluas tabtom los rau ntawm Brian, nws plab qaub tas. Nws twb paub tej uas nkawd yuav hais lawm. Rau qhov lub lim tiam no nkawd twb sim 2 zaug seb nws puas kam haus luam yeeb.

Ib tug hais rau nws tias:

“Ab ua twm zeej li ko xwb, lam sim haus luam yeeb seb qab li cas.”

Nws rho kiag ib tug luam yeeb hauv hnab tshos los cev rau Brian.

Thaum Brian pom tus luam yeeb nws hajyam ntxhov siab. Nws txawm hais tias:

“Hnub i, kuv twb hais rau neb tias kuv tsis . . .”

Tus tod txiav kiag nws cov lus thiab hais tias: “Ua cas koj tais caus ua luaj li!”

Brian ntshai nkawd tiamsis nws teb tias: “Kuv tsis tais caus!”

Nws cev loo tes los khawm Brian xwb pwg thiab ua txuj hais zoo zoo tias: “Cia li txais kiag lo ma.”

Tus 1 txawm txav zog los ze Brian thiab muab tus luam yeeb cwb kiag rau nws thiab ntxhi tias: “Wb yeej tsis qhia leejtwg li. Tsis muaj leejtwg paub li na.”

Yog koj ne, koj yuav ua li cas xwb?

 TOS IB PLIAG! UA ZOO XAV TSO!

Ob tug hluas ntawd puas tau xav txog qhov uas nkawd ua? Nkawd puas nyiam haus luam yeeb tiag los lam caum tej npoj haus xwb. Feem coob cov hluas tsuas caum npoj xwb, vim lawv xav kom luag nyiam lawv.

Yog muaj tej npoj xav txw koj li no, koj yuav ua li cas thiaj zam dhau?

 1. NPAJ UA NTEJ

  Phau Vajlugkub hais tias: ‘Tus neeg thoob tsib to nrog pom tej xwm uas yuav los raug nws, nws lug kev khiav. Tiamsis tus neeg ruam nws cia li taw hau ntsoov mus, thaum nws tau chaw ti nws mam li nco xeev xwm.’​—Pajlug (Paj Lug) 22:3, VTL.

  Ntau zaus peb yeej pom tej xwm uas yuav los raug peb. Xws li, koj pom ib pab tub kawm ntawv uas tabtom haus luam yeeb, koj twb paub tias lawv yuav yaum koj. Yog koj npaj ua ntej ces lawv yuav txw tsis tau koj.

 2. UA TIB ZOO XAV

  Phau Vajlugkub hais tias: “Tuav rawv . . . lub siab uas paub qhov zoo.”​—1 Timaute 1:19.

  Yog koj ua li tej npoj hais lawv yuav cia koj poo lawv ces koj yuav zoo siab tamsid, tiamsis dhau ntawd yuav zoo li cas xwb? Lawv yuav tau tswj koj. Ua li, koj puas yeem cia lawv tswj koj li ntawd?​—Khiav Dim 23:2.

 3. TXIAV TXIM SIAB

  Phau Vajlugkub hais tias: “Tus uas muaj tswvyim ceev faj.”​—Paj Lug 14:16.

  Txhua tus yuav tsum txiav txim seb lawv xav tau lub neej zoo li cas. Txawm peb ua zoo ua phem los peb yuav tau sau tej uas peb cog. Phau Vajlugkub qhia tias Yauxej, Yauj, thiab Yexus lawv puavleej txiav txim tau zoo. Phau Vajlugkub kuj qhia tias Khayee, Exau, thiab Yudas lawv txiav txim tsis zoo. Koj ne, koj yuav txiav txim li cas xwb?

Phau Vajlugkub hais tias: “Ua lub neej tso siab plhuav.” (Ntawv Nkauj 37:3) Yog koj twb txiav txim siab ua ib yam dabtsi lawm ces koj yuav tso siab plhuav tsis ntshai qhia tej npoj tias koj tsis kam ua li lawv hais.

Txhob poob siab, koj tsis tas piav ntev piav ntau rau lawv. Yog koj hais kiag tias koj yeej tsis ua li, tej zaum lawv yuav tsis hais ntxiv lawm. Kuj hais li no los tau thiab:

 • “Nej haus nej xwb. Kuv tsis haus!”

 • “Kuv yeej ib txwm tsis kov li!”

 • “Tej ntawd tsis qab rau kuv li!”

Yog koj teb ncaj qha tias koj yeej tsis ua li, koj tej npoj yuav tseg tsis yaum koj lawm.

 THAUM LUAG THUAM KOJ

Yog koj cia tej npoj txw tau koj ces koj yuav zoo li tus roj hmab uas luag muab lem li cas, ces mus li ntawd

Thaum cov npoj thuam koj hais tias: “Ua cas koj yuav tais caus ua luaj li na,” nco ntsoov tias yog lawv xav txw koj mus ua phem xwb. Koj yuav teb lawv li cas? Muaj 2 txojkev rau koj:

 • CIA LI LEES HLO. Hais kiag tias: “Tais caus hov!” Ces qhia rau lawv tias yog vim li cas.

 • MUAB LAWV COV LUS TIG ROV HAIS LAWV. Piav tias vim li cas koj tsis kam, seb lawv puas thim xav. Cia li hais tias: “Kuv saib koj twb ntse thiab sav ua cas koj ho mus haus luam yeeb!”

Yog lawv pheej txhob koj tas zog, cia li mus rau lwm qhov. Nco ntsoov tias yog koj pheej nrog lawv ua ke, lawv yuav hajyam yuam koj xwb. Yog koj mus rau lwm qhov ces qhia tias koj tsis cia lawv tswj koj.

Ua li cas los yeej yuav muaj tej npoj uas xav txw koj. Tiamsis koj yeej txiav txim tau rau koj tus kheej seb yuav ua li cas thiaj zoo. Txhob ntshai qhia rau lawv, txhob cia lawv tswj koj. Koj yeej ua tau raws li koj npaj tseg!​—Yausua 24:15.