Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LO LUS NUG 8

Yog Raug Txhom Yuav Ua Li Cas?

Yog Raug Txhom Yuav Ua Li Cas?

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB

Txhua xyoo tsheej plhom tus raug luag txhom luag mos. Feem coob tsom ntsoov cov hluas txhom xwb.

KOJ YUAV UA LI CAS XWB?

Annette yog ib tug uas raug txhom. Nws hais tias, tos nco xwb tus txivneej twb muab nws nias nthi rau hauv pem teb lawm. Nws hais tias: “Kuv qw los qw tsis nrov li. Kuv tuam los tuam, nti los nti, siv zog ntaus nws, ncaws nws, thiab khawb nws los nws tsis tso kuv li. Kuv hnov zoo li lub ntsis chais chob kiag kuv. Kuv tes taw txawm tuag tas, nti tsis taus li lawm.”

Yog koj ne, koj yuav ua li cas xwb?

TOS IB PLIAG! UA ZOO XAV TSO!

Yog yus mus qhovtwg ib leeg tsaus ntuj nti, yuav tsum xyuam xim. Tiamsis txawm yus ceev faj npaum li cas los muaj tej lub sijhawm yus cia li raug xwm txheej lawm thiab. Phau Vajlugkub hais tias: “Neeg yeej tsis paub nws lub caij lub nyoog. Ntses mag lub vas thiab noog mag tsig li cas, mas neeg kuj mag ib yam li ntawd rau thaum lub caij lub nyoog phem los raug kiag lawv tamsid.”​—Laj Lim Tswvyim 9:12.

Tej tug uas raug li Annette, tsis paub tus neeg uas txhom lawv. Tiamsis lwm cov hluas raug cov uas lawv paub lossis lawv cov nruab ze txhom. Thaum Natalie muaj 10 xyoo xwb, ib tug tub hluas nyob ze lawv tau muab nws mos. Natalie hais tias: “Kuv ntshai heev thiab txaj muag kawg. Kuv tsis xav pub leejtwg paub li.”

 TSIS YOG TIM KOJ

Annette xav tias tim nws es thiaj ntsib teeb meem. Nws hais tias: “Kuv pheej xav tias ua cas hmo ntawd kuv tsis nti tiag kom dim plaws. Thaum nws nkaug kuv, kuv ntshai dhau kuv thiaj zuav kiag lawm. Kuv pheej xav tias ua cas kuv ho tsis peem tiag lauj.”

Natalie xav li ntawd thiab. Nws hais tias: “Tiag tiag mas kuv yuav tsum tsis txhob tso siab npaum li ntawd. Kuv niam thiab kuv txiv twb hais tias yog wb 2 viv ncaus ua si nraum zoov, ib leeg yuav tsum nrog nraim ib leeg. Tiamsis kuv tsis mloog, tus tub ntawd thiaj ua phem rau kuv. Kuv pheej nyuaj siab tias yog tim kuv es peb tsev neeg thiaj raug teeb meem.”

Yog koj raug tej uas Annette thiab Natalie nkawd raug, nco ntsoov tias tsis yog koj cia lawv ua phem rau koj. Ib txhia xav tias tej ntawd tsis yog teeb meem loj. Lawv hais tias tej tub hluas yeej ib txwm coj li ntawd, cov ntxhais uas tsis ceev faj thiaj raug txhom. Qhov tseeb tiag, yeej tsis muaj leejtwg xav kom luag txhom. Yog koj raug luag txhom luag mos, yeej tsis yog tim koj!

Tej zaum nyuaj heev rau koj ntseeg tias tsis yog tim koj, tiamsis nco ntsoov yeej tsis yog tim koj tiag. Thaum raug tej xwm no, coob tus tsis xav pub leejtwg paub li. Tiamsis yog koj ua li ntawd koj yuav tsis zoo siab thiab yuav xav tias ntshe yog tim koj xwb. Yog koj tsis hais tawm, leejtwg yog tus zoo siab? Tus uas ua phem rau koj ntag. Koj yuav tsum nrhiav kev los pab koj tus kheej.

HAIS KOJ ZAJ

Phau Vajlugkub qhia tias Yauj yog ib tug neeg ncaj ncees uas raug kev nyuaj siab kawg li. Nws hais tias: “Kuv yuav hais kuv tej kev lwj siab.” (Yauj 10:1) Yog li, qhia koj tej kev nyuaj siab rau ib tug phoojywg, nws thiaj nplig tau koj.

Yog koj tsis qhia rau lwm tus paub ces tej kev nyuaj siab yuav ua ib lub nra hnyav heev rau koj ris

Annette tau ua li ntawd. Nws hais tias: “Kuv qhia rau ib tug phoojywg paub. Nws txhawb kom kuv mus nrog cov txwj laus tham. Kuv zoo siab heev uas kuv tau ua li nws hais. Lawv ua tib zoo qhia, thiaj txhawb tau kuv zog kawg li thiab pab kuv pom tias tsis yog tim kuv. Yeej tsis yog tim kuv li.”

Natalie qhia nws niam nws txiv. Nws hais tias: “Nkawd txhawb kuv lub zog heev thiab qhia kom kuv txhob txaj muag piav rau nkawd. Kuv thiaj kaj siab zuj zus tuaj tsis ntxhov siab lawm.”

Natalie hais ntxiv tias: “Kev thov Vajtswv pab tau kuv kawg li thiab. Muaj tej zaus kuv tsis paub tias yuav qhia rau leejtwg li. Tiamsis thaum kuv thov Vajtswv, kuv qhia txhua yam rau nws paub, kuv thiaj rov muaj lub siab tus.”

“Muaj caij kho kom zoo.” (Laj Lim Tswvyim 3:3) Saib xyuas koj tus kheej ntawm sab nqaij tawv thiab sab kev ntseeg. Nco ntsoov so kom txaus. Qhov tseem ceeb dua ntais: Cia li tso siab plhuav rau Vajtswv Yehauvas tus muaj lub siab khuvleej.​—2 Khaulee 1:3, 4.

 YOG MUAJ HNUB NYOOG NRHIAV TXIJ NKAWM

Yog koj tus hluas nkauj hluas nraug pheej xav kom koj ua tej yam tsis raug cai, hais hlo rau nws tias: “Txhob ua li ko!” lossis, “Txhob kov kuv!” Tsis txhob ntshai nws tu siab. Yog nws tsis xav nrog koj ua ke lawm los cia nws mus nws! Tsim nyog nrhiav ib tug uas saib taus koj thiab xav ib yam li koj xav.

THAB DEEV YOG LI CAS?

Coretta hais tias: “Thaum kuv kawm qeb 7 thiab 8 cov tub hluas pheej thab kuv. Lawv muab kuv lub tsho khiab rub thiab hais lus phem lus qias tias yog kuv tau nrog lawv pw mas yuav zoo heev.”

Cov tub hluas ntawd ua dabtsi?

  1. Lawv lam zes nws xwb.

  2. Lawv nyiam nws lawv thiaj tawb xwb.

  3. Lawv thab nws deev.

Candice hais tias: “Thaum peb tabtom caij npav, ib tug tub hluas txawm hais tej lus qias heev rau kuv thiab cev tes los xuas kuv. Kuv tib teg nws txhais tes thiab kom nws khiav mus. Nws tig los saib kuv ua ib tug qhov muag qauj les.”

Tus tub hluas ntawd tau ua dabtsi?

  1. Nws lam zes Candice xwb.

  2. Nws nyiam Candice nws thiaj tawb xwb.

  3. Nws thab Candice deev.

Bethany hais tias: “Tsaib no ib tug tub hluas hais rau kuv tias nws nyiam kuv heev, nws xav nrog kuv tham tiamsis kuv tsis kam li. Tej zaum nws tseem ua txuj los plhws kuv caj npab. Kuv kom nws tsum los nws tsis tsum li. Ib zaug thaum kuv tseem khi hlua khau nws cia los npuaj kuv pob tw.”

Tus tub hluas ntawd ua dabtsi?

  1. Nws lam zes Bethany xwb.

  2. Nws nyiam Bethany nws thiaj tawb xwb.

  3. Nws thab Bethany deev.

Cov tub hluas no puavleej yog thab cov ntxhais deev xwb.

Thab deev thiab sib tawb txawv li cas?

Thaum ib tug tsis yeem los tus tod pheej thab, ces yog thab deev ntag.

Thab deev tsis yog ib yam me. Yog tsis kho tamsid, thaum kawg nws yuav mus txhom leejtwg los muaj thiab.