Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

10 Txojkev Pab Rau Cov Hluas

 LO LUS NUG 2

Ua Cas Kuv Tsis Zoo Nkauj Zoo Nraug Li Luag Tej?

Ua Cas Kuv Tsis Zoo Nkauj Zoo Nraug Li Luag Tej?

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB

Tej uas yus tsom hauv daim iav tsis yog yam tseem ceeb dua ntais.

KOJ YUAV UA LI CAS XWB?

Xav txog qhov no: Thaum Dawb tsom iav, nws tsuas pom qhov uas rog xwb. Txawm nws niam nws txiv thiab cov phoojywg txhawb kom nws noj tiag thiaj ib nyuag puv zog, los nws xav twjywm tias: “Kuv yuav tsum ua kom yuag.”

Dawb xav tias yuav tsum poob 5 phaus (pound) (ob peb kis lus [kilogram]) ntxiv! Tsuas yoo ob peb hnub mov xwb . . .

Yog koj ne, koj yuav ua li cas xwb?

TOS IB PLIAG! UA ZOO XAV TSO!

Yog koj pheej txhawj tias koj tsis zoo li luag lwm tus ces kuj ib yam li koj tsom daim iav nraug zeeg muag uas tsis pom meej

Yog xav zoo nkauj zoo nraug yeej tsis txhaum. Phau Vajlugkub qhuas coob tus uas zoo nkauj zoo nraug, xws li Xala, Lachee, Anpikayi, Yauxej, thiab Davi. Phau Vajlugkub kuj hais tias muaj ib tug pojniam hu ua Anpisa uas “zoo nkauj heev.”​—1 Vajntxwv 1:4.

Tiamsis coob tus hluas ntshaw zoo nkauj zoo nraug dhau lawm. Vim li no lawv thiaj raug ntau yam teeb meem. Xav txog tej no:

  • Cov neeg txawj ntse tshawb pom tias 58 feem pua cov ntxhais, xav tias lawv rog dhau lawm. Tiamsis tiag tiag yog 17 feem pua xwb.

  • Ho muaj dua lwm cov tshawb pom tias 45 feem pua cov pojniam xav tias lawv rog dhau lawm tiamsis tiag tiag lawv yuag dhau lawm.

  • Ib txhia hluas xav yuag heev lawv thiaj yoo mov. Tiamsis kev yoo mov ua rau lawv lub cev tshaib nqhis, thiaj tsim teeb meem ntau yam. Tseem txo tau lawv txojsia los muaj thiab.

 Yog koj pheej yoo mov, pheej noj ntau dhau, lossis pheej nyuaj siab thaum koj xav noj mov, nrhiav kev pab. Qhia rau koj niam koj txiv lossis ib tug laus uas koj ntseeg siab paub. Phau Vajlugkub hais tias tej phoojywg kuj muaj kev sib hlub txhua lub sijhawm, thiab yog ib tug kwvtij rau thaum muaj kev txom nyem.​—Paj Lug 17:17.

KHO KOM HAJYAM ZOO NKAUJ ZOO NRAUG TUAJ!

Lub siab dawb siab zoo yog yam uas ua rau yus zoo nkauj zoo nraug tshaj. Xav txog Vajntxwv Davi tus tub Axaloo. Phau Vajlugkub hais tias:

“Tsis muaj ib tug twg uas luag yuav qhuas tias zoo nraug li Axaloo. . . . Nws tsis muaj ib qho phem li.”​—2 Xamuyee 14:25.

Tiamsis tus tub hluas no, tsab meej mom, muab hlob, thiab lub siab ntxeev ntxias. Phau Vajlugkub thiaj tsis qhuas tias Axaloo yog neeg zoo. Phau Vajlugkub piav tias nws yog neeg plhu tuab, siab nkhaus, ntxub ntxaug thiab tua tibneeg.

Phau Vajlugkub qhia peb li no:

“Muab tus neeg tshiab . . . los hnav.”​—Khaulauxi 3:10.

“Tsis txhob tu lub cev sab nraud xwb . . . tu tej uas nyob hauv nej lub siab kom zoo nkauj.”​—1 Petus 3:3, 4.

Yog koj xav tu kom zoo nkauj yeej tsis txhaum, tiamsis qhov tseem ceeb tshaj yog koj lub siab. Thaum kawg, luag yuav tsis qhuas qhov koj zoo nkauj zoo nraug, tiamsis qhuas qhov uas koj siab dawb siab zoo. Muaj ib tug ntxhais hu ua Phylicia tau hais tias: “Tus neeg zoo nkauj zoo nraug leejtwg pom los yeej nyiam. Tiamsis yog nws siab dawb siab zoo luag thiaj xam tias nws muaj nqes tiag.”

TSOM SEB KOJ ZOO LI CAS

Koj puas xav tias koj tsis zoo nkauj zoo nraug li luag tej?

Koj puas xav tias yuav mus phais mus kho kom zoo nkauj zoo nraug tuaj lossis yuav tsum yoo mov kom yuag?

Yog hloov tau, koj xav hloov qhov twg? (Xaiv tibsi los tau.)

  • QHOV MUAG

  • CAJ NTSWG

  • PLAUB HAU

  • LUB CEV

  • PLAUB MUAG

  • TAWV DAWB

Rov mus saib cov lus saum no. Yog koj hais tias xav phais, xav yoo mov thiab xav kho koj lub cev ntau qhov, nco ntsoov tias txawm koj pom li ntawd los, lwm tus tsis saib koj li ntawd. Yog koj tsis ceev faj, koj yuav pib txhawj txog kev zoo nkauj zoo nraug lawm xwb. ​—1 Xamuyee 16:7.