Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LO LUS NUG 9

Puas Txaus Ntseeg Tias Ib Puas Tsav Yam Yog Txia Los?

Puas Txaus Ntseeg Tias Ib Puas Tsav Yam Yog Txia Los?

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB

Yog ib puas tsav yam txia los xwb ces lub neej no tsis muaj qab hau dabtsi. Tiamsis yog muaj ib tug tswv tsim ces peb yuav kawm tau tias ua cas nws ho tsim muaj tibneeg thiab lub neej tom hauv ntej yuav mus li cas.

KOJ YUAV UA LI CAS XWB?

Xav txog qhov no: Thaiv tsis pom qab xav. Nws ib txwm ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim ib puas tsav yam. Tiamsis nws tus xibhwb tseev kom ntseeg tias neeg txia ntawm tsiaj los, twb muaj neeg tshawb pom li ntawd lawm. Thaiv xav twjywm tias: “Yog lawv twb tshawb tau li ntawd lawm puas tsim nyog kuv cav lawv?” Thaiv tsis xav kom lwm tus saib nws zoo li tus ruam.

Yog koj ne, koj yuav xav li cas xwb? Yog tej ntaub ntawv hais tias muaj tseeb, koj puas cia li ntseeg?

TOS IB PLIAG! UA ZOO XAV TSO!

Txawm tibneeg yuav ntseeg tias txhua yam txia los, lossis ntseeg tias muaj ib tug tswv tsim, lawv puavleej maj nroos piav lawv zaj. Tiamsis lawv piav tsis tawm tias yog vim li cas lawv ho ntseeg.

  • Tej txhia ntseeg tias muaj ib tug tswv tsim vim lawv kawm tau li ntawd tom tsev teev ntuj.

  • Tej txhia ntseeg tias txhua yam txia los vim lawv kawm tau li ntawd tom tsev kawm ntawv.

 XAV TXOG 6 LO LUS NUG NO

Phau Vajlugkub hais tias: “Txhua lub tsev muaj tus uas ua, tiamsis tus uas tsim txhua yam huvsi yog Vajtswv.” (Henplais 3:4) Puas tsim nyog ntseeg li no?

Yog twb muaj neeg tsim lub tsev, ces yuav tsum muaj ib tug tsim txojsia thiab

LUAG HAIS TIAS: Lub nruab ntug txawm tawg ri sua mus rau txhua qhov ces mam xeeb ua ib puas tsav yam hauv qab ntuj no.

1. Leejtwg los yog dabtsi ua rau lub nruab ntug tawg?

2. Ib puas tsav yam cia li xeeb los xwb, los yog muaj ib tug rhawv tsim ib puas tsav yam? Qhov twg txaus ntseeg dua?

LUAG HAIS TIAS: Tibneeg txia ntawm tsiaj los.

3. Yog tibneeg txia ntawm tsiaj los tiag, xws li txia ntawm liab los, vim li cas tej liab ho tsis paub kawm txuj kawm ci li tibneeg?

4. Yog siv tswvyim thiaj ua tau ib tug roj hmab, ces yuav tsum yog ib tug uas muaj tswvyim thiaj tsim tau tibneeg, puas yog?

LUAG HAIS TIAS: Yeej muaj pov thawj tias txhua yam yog txia los.

5. Tus neeg uas hais li ntawd puas tau soj qab taug lw tias muaj pov thawj tiag?

6. Puas yog lawv xav tias cov tub txawg tub ntse puavleej ntseeg ces lawv ntseeg thiab?

Julia hais tias: “Yog koj mus txog ib lub hav zoov, koj pom ib lub tsev zoo nkauj heev, koj puas hais tias: ‘Xav tsis thoob li tiag! Ua cas tej xyoob ntoo cia li vau los rhawv tau lub tsev no.’ Koj yeej tsis xav li ntawd rau qhov muaj tsis tau ib zaug li. Ua cas peb ho ntseeg tias nyob nyob es txhua yam hauv lub qab ntuj cia li tshwm los xwb?”

Gwen muab xav li no: “Yog ib tug twg qhia rau koj tias muaj ib lub tshuab luam ntawv tawg, es cov kua mem txaws mus lo tim phab ntsa mus sau tau kiag ib phau ntawv txhais lus, koj puas yuav ntseeg?”

 NTSEEG VAJTSWV UA DABTSI?

Phau Vajlugkub txhawb kom peb “ua tib zoo tshuaj saib txhua yam.” (1 Thexalaunika 5:21) Tsis txhob lam tau lam ntseeg vim:

  • YUS LUB SIAB XAV TIAS MUAJ CES MUAJ XWB. “Kuv lub siab qhia tias yeej muaj ib tug tswv tsim.”

  • LUAG HAIS LI CAS CES YUS NTSEEG LI NTAWD. “Peb yeej ib txwm ntseeg li ntawd.”

  • LUAG YUAM YUS NTSEEG. “Kuv niam kuv txiv cob kom kuv ntseeg Vajtswv thaum me los, ces kuv ua tsis tau li cas.”

Ua tib zoo tshuaj saib txhua yam, koj thiaj paub tias koj ntseeg ua dabtsi.

Teresa hais tias: “Thaum kuv mloog tus xibhwb qhia ntawv piav tias peb lub cev ua haujlwm li cas, ua rau kuv yimhuab ntseeg tias muaj Vajtswv. Peb tej siab ntsws nyias ua nyias haujlwm, tiamsis peb twb tsis hnov tej ntawd dhia li. Xav tsis thoob li, tibneeg lub cev yeej zoo kawg li tiag!”

Richard hais tias: “Thaum kuv pom ib lub tsev siab siab, ib lub nkoj txwg loj loj, lossis ib lub tsheb, kuv xav li no, ‘Leejtwg yog tus tsim tej no?’ Yuav tsum siv tswvyim thiaj tsim tau. Zoo li lub tsheb, muaj ntau yam uas yuav tsum sib dhos, lub tsheb thiaj ciaj. Yog twb muaj ib tug tsim tej tsheb ces yuav tsum muaj ib tug tsim tibneeg thiab.”

Anthony hais tias: “Thaum kuv kawm txog tej txujci hauv ntiajteb kuv yimhuab pom tias lub tswvyim uas txhua yam txia los tsis muaj qabhau li. Yog tseem tsis txaus ntseeg tias muaj Vajtswv ces hajyam tsis txaus ntseeg tias txhua yam txia los xwb.”

XAV NTXIV

Txawm cov tub txawg tub ntse twb kawm tau ntau xyoo lawm los, lawv yeej hais tsis sib haum tias ib puas tsav yam txia los li cas. Lawv twb yog cov txawj ntse, yog lawv tsis koom siab, puas tsim nyog koj ntseeg tej uas lawv qhia?