Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LO LUS NUG 5

Thaum Muaj Neeg Thab Plaub Kuv Yuav Ua Li Cas?

Thaum Muaj Neeg Thab Plaub Kuv Yuav Ua Li Cas?

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB

Yog koj tsis paub tias yuav hais li cas lossis ua li cas, luag yuav yimhuab thab koj.

KOJ YUAV UA LI CAS XWB?

Xav txog qhov no: Tub tsis xav mus kawm ntawv hnub no. Tagkis, nagkis los nws tsis xav mus li lawm thiab. Tau 3 lub hlis no cov menyuam pem tsev kawm ntawv pheej taug xaiv txog nws. Lawv tseem tis tej lub npe phem phem rau nws thiab. Tej zaum lawv ua txuj los phoom kom nws tej ntawv poob tas rau hauv pem teb. Nag hmo ib tug menyuam tseem ntaus hauv Is Taws Nej tuaj hem Tub tias, Tub yuav mag . . .

Yog koj ne, koj yuav ua li cas xwb?

TOS IB PLIAG! UA ZOO XAV TSO!

Koj muaj peevxwm siv tswvyim kov yeej cov uas thab plaub. Koj yuav tsum ua li cas?

  •   TXHOB QUAV NTSEJ LAWV. Phau Vajlugkub hais tias: “Tus uas ruam yeej ua nws kev chim tshwm tag nrho los, tiamsis tus txawj ntse tswj tau nws txojkev npau cia twjywm.” (Paj Lug 29:11) Txawm koj chim npaum li cas los, ua ib tug tsis chim li ces tej zaum lawv yuav tsis zes koj lawm.

  • TXHOB UA PAUJ. Phau Vajlugkub hais tias: “Tsis txhob ua phem pauj phem rau leejtwg kiag li.” (Loos 12:17) Yog koj ua pauj, hajyam tsim teeb meem loj xwb.

  • TXHOB TXAV ZE. Phau Vajlugkub hais tias: ‘Tus neeg thoob tsib to nrog pom tej xwm uas yuav los raug nws, nws lug kev khiav.’ (Pajlug [Paj Lug] 22:3, VTL) Txhob ncaj nraim mus ntawm cov thab plaub, txhob mus ze lawv tej chaw ua si.

  • XAIV TEJ LUS ZOO. Phau Vajlugkub hais tias: “Lo lus teb mos muag pab kom kev npau taws ploj tag, tiamsis lo lus nruj lus tsiv zes kom chim.” (Paj Lug 15:1) Tso dag rau lawv thiab. Yog lawv thuam tias koj rog, cia li teb li no: “Yog, kuv pav ywj tuab heev!”

  • TXHOB NROG LAWV SIB CAV. Ib tug ntxhais muaj 19 xyoos hu ua Nora hais tias: “Yog koj tsis teb ib los li ces qhia tias koj paub tab thiab muaj zog dua nws. Koj tswj tau lub siab lub ncauj tiamsis tus uas thab plaub tswj tsis tau.”​—2 Timaute 2:24.

  • UA SIAB TAWV. Cov neeg thab plaub kheev thab cov nyob mluas mlob xwb. Tiamsis yog lawv pom tias koj ua siab tawv es lawv lem tsis tau ces lawv yuav tsis thab koj lawm.

  • QHIA RAU LEEJTWG PAUB. Ib tug xibhwb qhia ntawv hais tias: “Yog muaj neeg thab koj, cia li qhia rau ib tug laus paub. Lwm tus thiaj tsis raug li koj.”

Yog koj ua siab tawv, koj yuav muaj zog dua tus neeg thab plaub