Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LO LUS NUG 1

Kuv Yog Tus Neeg Zoo Li Cas?

Kuv Yog Tus Neeg Zoo Li Cas?

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB

Thaum yus paub yus tus kheej zoo ces lwm tus yuam tsis tau yus. Yus yuav txiav txim tau zoo thiab ua raws li yus tau xav tseg.

KOJ YUAV UA LI CAS XWB?

Xav txog qhov no: Kathy nyuam qhuav tuaj txog xwb, nws hnov leejtwg hais tias:

“Ua cas tuaj sawv ib tug niag zoo li ko xwb?”

Kathy tig los pom Jessica. Ua cas nws twb nqa tau 2 hwj cawv los rau nkawd haus. Jessica cev loo rau Kathy thiab tso dag tias: “Tsis yog koj tseem mos mos es tsis muaj ib nyuag qhov kev lomzem li lov?”

Kathy tsis xav haus tiamsis Jessica yog nws tus phoojywg. Nws tsis xav kom Jessica dhuav nws. Tsis tas li ntawd xwb, Jessica kuj yog ib tug ntxhais tsim txiaj thiab. Yog nws twb haus ces tej zaum tsis txhaum loj ua luaj twg. Kathy xav tias: ‘Twb tsis yog yeeb tshuaj, tsuas yog mentsis cawv xwb.’

Yog koj ne, koj yuav ua li cas xwb?

TOS IB PLIAG! UA ZOO XAV TSO!

Yuav kom koj txiav txim tau zoo, koj yuav tsum paub seb koj yog tus neeg zoo li cas tiag. Yog koj paub lawd, txawm lwm tus hais li cas rau koj los, koj yuav txawj txiav txim rau koj tus kheej. Koj yuav tswj koj lub neej tsis yog lwm tus tswj.​—1 Khaulee 9:26, 27.

Ua li cas koj thiaj ua tau li no? Kawm ntxiv seb koj teb puas tau cov lus nug yuav hais no.

 1 KUV MUAJ PEEVXWM UA DABTSI?

Thaum koj paub tias koj muaj peevxwm ua dabtsi ces koj yuav ua tau siab loj siab tuab.

HAUV VAJLUGKUB: Tus tubtxib Povlauj sau tias: “Txawm yog kuv tsis tshua txawj hais li tej neeg txawj ntse hais los kuv yeej paub tej uas kuv qhia lub ntsiab.” (2 Kauleethaus [Khaulee] 11:6, TMZ) Povlauj paub Vajlugkub zoo heev. Txawm muaj neeg thuam nws los nws tsis poob siab li, nws sawv khov kho teb lawv.​—2 Khaulee 10:10; 11:5.

KUV ZOO LI CAS TIAG: Xav seb koj muaj peevxwm ua tau dabtsi? Muab sau cia.

Xav seb koj muaj lub siab zoo li cas? (Xws li lub siab sib, lub siab khuvleej, lub siab dawb siab zoo.)

2 DABTSI YUAV TXO TAU KUV?

Yog koj tsis ceev faj, tej uas txo tau koj yuav yog tej uas tswj koj ntag.

HAUV VAJLUGKUB: Povlauj paub tej uas yuav txo tau nws. Nws thiaj sau tias: “Vim tob tob hauv kuv lub siab yeej nyiam Vajtswv txoj kevcai, tiamsis kuv pom muaj dua ib txoj kevcai nyob hauv kuv lub cev uas pheej tawm tsam txoj kevcai uas nyob hauv kuv lub siab thiab ua kom kuv raug txoj kev txhaum uas nyob hauv kuv lub cev ntes.”​—Loos 7:22, 23.

KUV ZOO LI CAS TIAG: Dabtsi yuav txo tau koj?

 3 KUV MUAJ HOM PHIAJ DABTSI?

Koj puas yuav ntiav tsheb thauj koj ncig mus ncig los tib txoj qub ke, ib hnub nkaus? Koj yeej tsis ua li ntawd. Nkim roj, nkim nyiaj xwb!

Txhais li cas? Yog koj xav kom lub neej muaj hauv paus hauv ntsis, koj yuav tsum muaj hom phiaj. Koj lub neej thiaj tsis zoo li lub tsheb uas mus mus los los tib txoj qub ke xwb.

HAUV VAJLUGKUB: Povlauj sau tias: “Kuv tsis yog lam dhia tsis muaj hom phiaj.” (1 Khaulee 9:26) Povlauj tsis nyob tos seb nws lub hom phiaj yuav tiav li cas. Nws npaj kom ncav cuag tej uas nws tau txiav txim siab ua.​—Filipi 3:12-14.

KUV ZOO LI CAS TIAG: Xyoo no koj xav ncav kom cuag 3 lub hom phiaj twg? Muab sau cia.

4 KUV SAIB DABTSI RAU NQE?

Thaum koj paub tias koj yog tug neeg zoo li cas ces koj yuav sawv khov kho li tsob ntoo uas tej cag ntsia av tob tob ntis nag xob nag cua

Yog koj tsis saib ib yam dabtsi rau nqe li, ces koj cov npoj kom koj ua dabtsi koj yuav ua li lawv hais. Yog koj tsis paub tias koj yog tus neeg zoo li cas tiag, ces lawv coj li cas koj yuav yoog li ntawd.

Tiamsis yog koj paub tias koj yog tus neeg zoo li cas tiag ces txawm lwm tus coj li cas los koj yuav ua raws li koj twb xav tseg lawm.

HAUV VAJLUGKUB: Daniyee yog ib tug cev Vajtswv lus. Thaum nws tseem hluas nws “txiav txim siab” tias nws yuav coj raws li Vajtswv tej kevcai. Txawm nws ncaim nws tsev neeg los nws coj raws nkaus li tej uas nws tau txiav txim siab lawd. (Daniyee 1:8) Nws nco ntsoov tias nws yog tus neeg zoo li cas. Daniyee saib Vajtswv tej kevcai muaj nqes heev, nws thiaj coj raws li nws tau xav tseg lawm.

KUV ZOO LI CAS TIAG: Koj saib dabtsi rau nqe xwb? Koj puas ntseeg tias muaj Vajtswv? Dabtsi ua pov thawj qhia rau koj tias muaj Vajtswv tiag?

Koj puas ntseeg tias zoo rau koj coj raws li Vajtswv tej kevcai? Ua li cas koj ho ntseeg li ntawd?

Thaum koj hlob tuaj lawm, koj xav ua tus neeg zoo li cas? Koj puas xav kom zoo li tej nplooj uas cua ntsawj zeeg tas lossis xav kom zoo li tsob ntoo uas ntsia av tob tob ntis nag xob nag cua? Yog koj paub tias koj zoo li cas ces koj yuav sawv khov kho ib yam li tsob ntoo. Ua li, koj yog tus neeg zoo li cas?