Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LO LUS NUG 4

Yuav Kho Teeb Meem Li Cas?

Yuav Kho Teeb Meem Li Cas?

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB

Yog koj ua yuam kev es koj lees txim, koj yuav ua tau ib tug neeg paub tab. Lwm tus yuav tso siab tau rau koj.

KOJ YUAV UA LI CAS XWB?

Xav txog qhov no: Npis tabtom nrog nws cov phoojywg ua si, nws txawm pov npas mus raug lawv lub qhov rais tawg tas.

Yog koj ne, koj yuav ua li cas xwb?

TOS IB PLIAG! UA ZOO XAV TSO!

KOJ PUAS YUAV . . .

 1. Khiav?

 2. Muab liam rau lwm tus?

 3. Qhia rau lawv tias yog koj ua tawg es koj mam kho?

Txawm koj ua qhov rais tawg, los ntsib lwm yam teeb meem, tej zaum koj yuav xav khiav, tiamsis zoo rau koj lees txim tamsid.

 UA CAS LEES TXIM ZOO DUA

 1. Lees txim, thiaj yog ua ncaj.

  Phau Vajlugkub hais tias: “Peb . . . xav xyaum zoo rau txhua fab.”​—Henplais 13:18.

 2. Lees txim, luag thiaj xav zam.

  Phau Vajlugkub hais tias: “Tus uas npog nws tej kev txhaum cia yuav tsis vam meej, tiamsis tus uas lees lub txim thiab tso tej kev txhaum tseg yuav tau kev khuvleej.”​—Paj Lug 28:13.

 3. Lees txim, thiaj haum Vajtswv siab.

  Phau Vajlugkub hais tias: “Rau qhov [Yehauvas] ntxub tus neeg siab nkhaus, tiamsis nws nrog tus uas ua ncaj ncees sib raug zoo.”​—Paj Lug 3:32.

Thaum Karina muaj 20 xyoo nws raug nplua vim nws tsav tsheb ceev heev, nws zais ntshis tsis pub nws txiv paub. Tom qab 1 xyoos nws txiv mam nrhiav tau. Karina hais tias: “Thaum kuv txiv paub tias kuv raug nplua, kuv thiaj mag kiag.”

Karina kawm tau dabtsi? Nws hais tias: “Yog yus pheej zais ntshis yuav yimhuab tsim teeb meem xwb. Yus yeej nti tsis dim li!”

YUAV TSUM THIM XAV

Phau Vajlugkub hais tias: “Peb txhua tus ua yuam kev ntau yam.” (Yakaunpau 3:2) Yog koj lees txim tamsid ces qhia tias koj txo hwjchim thiab yog ib tug neeg paub tab.

Tom qab ntawd, koj yuav tsum thim xav. Ib tug ntxhais hu ua Vera hais tias: “Thaum kuv ua yuam kev dabtsi kuv ua tib zoo xav seb lwm zaus kuv yuav hloov li cas thiaj tsis raug teeb meem thiab ua zoo dua qub.” Kawm seb yuav ua li cas koj thiaj ua tau li no.

Koj muab koj txiv lub tsheb kauj vab coj mus ua piam tas lawm. Koj yuav ua li cas?

 • Txhob qhia nws, tej zaum nws yuav tsis paub.

 • Qhia nws tias koj ua piam lawm.

 • Muab liam rau lwm tus.

Koj poob ntawv vim koj tsis npaj. Koj yuav hais li cas?

 • Yws tias cov ntawv nyuaj dhau lawm.

 • Lees hlo tias koj tsis ua zoo npaj.

 • Liam tias tus xibhwb tsis nyiam koj es koj thiaj poob.

Yog koj pheej xav txog koj qhov txhaum xwb, ces zoo ib yam li koj tsav tsheb es pheej saib daim iav tom qab

 Piv txwv tias koj muaj ib tug menyuam, yog nws los lees txim rau koj, koj puas zoo siab zam? Koj txiv thiab koj tus xibhwb yuav zoo siab zam txim ib yam li ntawd rau koj. Tiamsis yog koj tsis kam lees ne? Nkawd ho xav li cas?

Xav seb tsaib no koj puas tau ua yuam kev dabtsi. Teb cov lus nug nram no:

Koj ua yuam kev dabtsi? Koj tau ua li cas xwb?

 • Kuv muab npog cia tsis qhia leejtwg li.

 • Kuv muab liam rau lwm tus.

 • Kuv lees hlo kuv lub txim.

Yog koj tsis lees txim, tom qab ntawd koj ho xav li cas xwb?

 • Kuv zoo siab vim tsis muaj leejtwg paub li!

 • Kuv ntxhov siab tias ua cas kuv ho tsis qhia ncaj.

Koj yuav ua li cas thiaj ncaj?

Thaum koj thim xav lawd, koj kawm tau dabtsi?

KOJ XAV LI CAS?

Vim li cas tej txhia tsis kam lees txim?

Yog koj pheej zais ntshis tej uas koj tau ua yuam kev, lwm tus yuav xav li cas, tiamsis yog koj lees txim, lwm tus ho xav li cas?​—Luka 16:10.