Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

10 Txojkev Pab Rau Cov Hluas

Nrhiav kev pab koj lub neej thiaj vam meej.

LO LUS NUG 1

Kuv Yog Tus Neeg Zoo Li Cas?

Dabtsi thiaj muaj nuj nqes rau koj? Koj txawj ua dabtsi xwb? Koj tu ncua dabtsi lawm? Koj muaj tej hom phiaj twg? Yog koj teb tau cov lus no ces thaum muaj kev sim siab, koj yuav txiav txim tau zoo.

LO LUS NUG 2

Ua Cas Kuv Tsis Zoo Nkauj Zoo Nraug Li Luag Tej?

Thaum koj tsom iav, koj puas pom koj zoo nkauj zoo nraug? Koj yuav ua li cas kom yimhuab zoo nkauj zoo nraug tuaj?

LO LUS NUG 3

Yuav Hais Li Cas Thiaj Haum Niam Thiab Txiv Siab?

Yuav ua li cas thiaj txuas tau lus nrog koj niam koj txiv? Zaj no yuav pab tau koj.

LO LUS NUG 4

Yuav Kho Teeb Meem Li Cas?

Txhua tus kuj ua tau yuam kev thiab. Ua li, thaum yus ntsib teeb meem yus yuav ua li cas xwb?

LO LUS NUG 5

Thaum Muaj Neeg Thab Plaub Kuv Yuav Ua Li Cas?

Koj muaj peevxwm siv tswvyim kov yeej cov uas thab plaub.

LO LUS NUG 6

Yuav Ua Cas Thiaj Tsis Raug Tej Npoj Txw?

Tej zaum yuav nyuaj heev rau koj ua qhov yog.

LO LUS NUG 7

Yog Luag Yaum Kom Ua Nkauj Ua Nraug Ne?

Nyeem mus seb cov tub ntxhais hluas uas pheej nyob sib sib ti, tau raug tej yam teeb meem twg xwb.

LO LUS NUG 8

Yog Raug Txhom Yuav Ua Li Cas?

Feem coob tsom ntsoov cov hluas txhom xwb yog li ntawd koj yuav ua li cas?

LO LUS NUG 9

Puas Txaus Ntseeg Tias Ib Puas Tsav Yam Yog Txia Los?

Zaj twg thiaj txaus ntseeg tiag?

LO LUS NUG 10

Phau Vajlugkub Pab Tau Kuv Li Cas?

Coob leej hais tias phau Vajlugkub tsuas yog dab neeg xwb. Yog sau rau cov neeg txheej thaum ub xwb, ib txhia tsis nyeem rau qhov lawv xav tias nyuaj to taub heev. Tiamsis lawv xav yuam kev lawm xwb.