Puas nyuaj rau koj ua li koj niam koj txiv hais?— Tej thaum kuj nyuaj heev. Koj puas paub tias Yexus mloog Yehauvas thiab nws niam nws txiv lus heev?— Yexus tus qauv yuav pab tau koj mloog koj niam koj txiv lus thaum nkawd kom koj ua tej yam uas nyuaj heev. Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.

Ua ntej Yexus los hauv ntiajteb, nws nrog nws txiv Yehauvas nyob saum ntuj. Tiamsis Yehauvas tsis yog Yexus tib leeg txiv xwb. Yexus kuj muaj niam muaj txiv nyob hauv ntiajteb no thiab. Nws niam hu ua Maivliag. Nws txiv hu ua Yauxej. Koj puas paub yog vim li cas Maivliag thiab Yauxej ho tau los ua Yexus niam thiab txiv?—

Yehauvas tau ua ib qho txujci kom Yexus los yug tau ua ib tug tibneeg nyob hauv ntiajteb. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj muab Yexus txojsia uas nyob saum ntuj los tso rau hauv Maivliag lub plab. Yexus thiaj loj hlob hauv Maivliag plab ib yam li lwm cov menyuam loj hlob hauv lawv niam plab. Tom qab 9 lub hlis, Maivliag thiaj li yug Yexus. Vim li no, Maivliag thiab Yauxej thiaj tau los ua Yexus niam thiab txiv.

Thaum Yexus muaj 12 xyoos, nws tau ua ib yam uas qhia tias nws hlub nws Txiv Yehauvas heev. Lub sijhawm ntawd Yexus thiab nws tsev neeg mus teev tiam Yehauvas nram lub nroog Yeluxalees. Thaum lawv rov qab los tsev, Maivliag thiab Yauxej nrhiav qhov twg los tsis pom Yexus li. Koj puas paub Yexus mus qhov twg lawm?—

Vim li cas Yexus thiaj nyob hauv lub tuam tsev?

Maivliag thiab Yauxej thiaj rov qab mus nrhiav Yexus rau nram lub nroog Yeluxalees. Nkawd nrhiav Yexus rau txhua qhov, tiamsis tsis pom nws li. Nkawd txhawj txog Yexus heev. Nkawd nrhiav tau 3 hnub thiaj nrhiav tau Yexus nyob hauv lub tuam tsev. Koj puas paub yog vim li cas Yexus thiaj nyob hauv lub tuam tsev?— Yexus nyob hauv lub tuam tsev vim nws xav kawm txog nws Txiv Yehauvas. Yexus hlub Yehauvas heev, nws thiaj kawm kom nws paub ua li Yehauvas siab nyiam. Thaum nws loj lawm los, nws tseem mloog Yehauvas lus. Txawm Yehauvas hais kom nws ua tej yam nyuaj heev uas nws yuav tsum tau thev mob los, nws yeej zoo siab hlo ua. Yexus puas mloog Maivliag thiab Yauxej lus thiab?— Phau Vajlugkub qhia tias Yexus yeej mloog nkawd lus heev.

Koj kawm tau dabtsi txog Yexus?— Koj yuav tau mloog koj niam koj txiv lus txawm nkawd hais kom koj ua tej yam uas nyuaj heev. Koj puas kam ua li ntawd?—

NYEEM HAUV KOJ PHAU VAJLUGKUB

  • Luka 1:30-35; 2:45-52

  • Efexau 6:1

  • Henplais 5:8