Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 4

Nws Ua Rau Nws Txiv Thiab Yehauvas Zoo Siab Heev

Nws Ua Rau Nws Txiv Thiab Yehauvas Zoo Siab Heev

Yetha tabtom cog lus li cas rau Yehauvas?

Nyuaj heev rau Yetha tus ntxhais ua li nws txiv tau cog lus tseg

Koj puas pom tus mentxhais uas nyob hauv daim duab no?— Nws txiv hu ua Yetha. Phau Vajlugkub tsis qhia nws lub npe rau peb, tiamsis phau Vajlugkub qhia tias nws tau ua ib yam uas ua rau nws txiv thiab Yehauvas zoo siab heev. Cia peb mus kawm txog nws thiab nws txiv Yetha.

Yetha yog ib tug neeg siab zoo. Nws qhia Yehauvas rau nws tus ntxhais txhua txhua hnub. Nws kuj yog ib tug neeg siab loj siab tawv thiab yog ib tug thawj coj zoo. Yog li ntawd, cov Yixayee thiaj thov kom nws coj lawv mus ntaus lawv cov yeeb ncuab.

Yetha thov Vajtswv pab kom nws ntaus yeej lawv cov yeeb ncuab. Yetha tau cog lus rau Yehauvas tias yog nws ntaus yeej, nws yuav muab thawj tug uas tawm hauv nws tsev tuaj tos nws pub rau Yehauvas. Tus  ntawd yuav nyob thiab ua haujlwm hauv Vajtswv lub tsev ntaub kom tas nws lub neej. Lub tsev ntaub yog qhov chaw uas puag thaum ub tibneeg mus pe hawm Vajtswv. Zaum no Yehauvas tau pab Yetha ntaus yeej lawv cov yeeb ncuab lawm tiag! Thaum Yetha los txog tsev, koj puas paub leejtwg yog thawj tug uas tawm hauv nws tsev tuaj tos nws?—

Tus ntawd yog Yetha tus ntxhais! Yetha tsuas muaj nws tib leeg xwb. Zaum no Yetha yuav tau cia nws mus nyob pem lub tsev ntaub. Yetha nyuaj siab heev, tiamsis nws twb cog lus rau Yehauvas lawm. Yetha tus ntxhais thiaj hais tias: ‘Txiv, koj tau cog lus rau Yehauvas li cas lawm, cia li ua raws li ntawd.’

Yetha tus ntxhais cov phoojywg mus xyuas nws txhua txhua xyoo

Yetha tus ntxhais kuj nyuaj siab heev thiab. Yog nws mus nyob pem lub tsev ntaub lawm, nws yuav tsis tau txiv thiab muaj tsis tau menyuam. Tiamsis nws xav ua li nws txiv tau cog lus thiab xav ua rau Yehauvas zoo siab. Yog li ntawd, nws thiaj tau mus nyob pem lub tsev ntaub tas nws lub neej. Qhov no tseem ceeb tshaj qhov uas yuav txiv thiab muaj menyuam.

Koj xav qhov uas Yetha tus ntxhais ua ntawd puas ua rau nws txiv thiab Yehauvas zoo siab?— Yeej ua rau nkawd zoo siab heev! Yog koj mloog lus thiab hlub Yehauvas, koj ua tau ib yam li Yetha tus ntxhais. Koj kuj ua rau koj niam koj txiv thiab Yehauvas zoo siab heev thiab.

NYEEM HAUV KOJ PHAU VAJLUGKUB

  • Kevcai 6:4-6

  • Cov Thawj 11:30-40

  • Mathai 19:10, 11