Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cob Koj Cov Menyuam

 ZAJ KAWM 8

Yauxiya Muaj Phoojywg Zoo

Yauxiya Muaj Phoojywg Zoo

Koj xav puas yoojyim ua qhov zoo?— Muaj coob tus xav tias yeej tsis yoojyim li. Phau Vajlugkub qhia peb tias tsis yoojyim rau ib tug metub hu ua Yauxiya ua qhov zoo kiag li. Tiamsis nws muaj cov phoojywg zoo pab nws ua qhov zoo. Cia peb kawm ntxiv txog Yauxiya thiab nws cov phoojywg.

Yauxiya txiv yog Asmoo. Nws yog ib tug vajntxwv kav lub tebchaws Yuda. Asmoo ua phem heev. Nws pe hawm tej dab mlom. Thaum Yauxiya txiv tuag lawm, Yauxiya thiaj tau los ua vajntxwv kav lub tebchaws Yuda. Tiamsis Yauxiya tsuas muaj 8 xyoo xwb! Koj xav Yauxiya puas ua phem li nws txiv?— Yauxiya tsis ua.

Xefaniya hais kom cov tibneeg tsis txhob pe hawm tej dab mlom

Txawm Yauxiya me heev los, nws yeej xav ua li Yehauvas hais. Yog li ntawd, Yauxiya thiaj xaiv cov uas hlub Yehauvas ua phoojywg xwb. Yauxiya cov phoojywg pab tau nws ua qhov zoo. Ua li, Yauxiya cov phoojywg ntawd ib co yog leejtwg xwb?

Yauxiya ib tug phoojywg yog Xefaniya. Xefaniya yog ib tug cev Vajtswv lus. Nws  hais kom cov neeg Yuda tsis txhob pe hawm tej dab mlom. Yog lawv tsis mloog, lawv yuav raug tej yam phem. Yog li ntawd, Yauxiya thiaj mloog Xefaniya lus es pe hawm Yehauvas, tsis pe hawm tej dab mlom.

Yauxiya kuj muaj dua ib tug phoojywg thiab. Nws yog Yelemi. Yelemi thiab Yauxiya nkawd ib leeg hlob ib leeg tsis ntau, thiab nkawd nyob sib ze thaum nkawd me. Nkawd yog phoojywg zoo heev. Yog li ntawd, thaum Yauxiya tuag, Yelemi thiaj sau tau ib zaj nkauj tias nws nco Yauxiya heev. Yelemi thiab Yauxiya nkawd sib pab ua qhov zoo thiab sib pab ua li Yehauvas hais.

Yauxiya thiab Yelemi nkawd sib pab ua qhov zoo

Koj kawm tau dabtsi txog Yauxiya?— Thaum Yauxiya tseem me, nws yeej xav ua qhov zoo xwb. Nws paub tias yuav tsum ua phoojywg nrog cov uas hlub Yehauvas. Koj yuav tsum xaiv cov phoojywg uas hlub Yehauvas es thiaj pab tau koj ua qhov zoo thiab.

NYEEM HAUV KOJ PHAU VAJLUGKUB

  • 2 Vaj Keeb Kwm 33:21-25; 34:1, 2; 35:25