Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 14

Lub Nceeg Vaj Uas Kav Tag Nrho Lub Ntiajteb

Lub Nceeg Vaj Uas Kav Tag Nrho Lub Ntiajteb

Koj puas paub lub Nceeg Vaj no yog leejtwg lub?— Lub Nceeg Vaj no yog Vajtswv lub thiab lub Nceeg Vaj no yuav kho kom lub ntiajteb ua ib lub vaj kaj siab. Koj puas xav paub ntxiv txog lub Nceeg Vaj no?—

Txhua txhua lub nceeg vaj yeej muaj ib tug vajntxwv. Thiab tus vajntxwv ntawd kav cov tibneeg uas nyob hauv nws lub tebchaws. Koj puas paub tus Vajntxwv uas kav Vajtswv lub Nceeg Vaj yog leejtwg?— Tus Vajntxwv ntawd yog Yexus Khetos. Nws nyob saum ntuj. Tshuav tsis ntev xwb nws yuav ua Vajntxwv kav txhua leej txhua tus hauv ntiajteb. Koj xav thaum Yexus yog tus Vajntxwv uas kav tag nrho lub ntiajteb lawm, peb puas yuav muaj kev zoo siab?—

Koj xav pom dabtsi hauv lub Vaj Kaj Siab?

Peb yuav muaj kev zoo siab heev! Nyob hauv lub Vaj Kaj Siab, tibneeg yuav tsis sib ntaus sib tua lawm. Ib leeg yuav hlub ib leeg. Yuav tsis muaj leejtwg mob thiab tuag li. Cov tsis pom kev yuav rov pom dua, cov tsis hnov lus yuav rov hnov dua, thiab cov mus tsis taus kev yuav khiav thiab yuav dhia zoo siab hlo. Yuav muaj zaub muaj mov rau sawvdaws noj. Peb yuav nrog tej tsiaj ua si thiab tej tsiaj los yuav tsis sib tog lawm. Cov tuag yuav sawv rov los muaj sia. Coob tus pojniam thiab txivneej peb tau kawm hauv phau ntawv no uas zoo li Lenpekha,  Lahaj, Davi, thiab Eliya los yuav sawv rov los thiab! Thaum lawv sawv rov los, koj puas xav mus pom lawv?—

Yehauvas hlub koj heev thiab nws xav kom koj muaj kev zoo siab. Yog koj rau siab kawm txog Yehauvas thiab mloog nws lus, ces koj yuav tau nyob hauv lub Vaj Kaj Siab mus li. Koj puas xav kom koj tau nyob hauv lub Vaj Kaj Siab mus li?—

NYEEM HAUV KOJ PHAU VAJLUGKUB

  • Yaxaya 2:4; 11:6-9; 25:8; 33:24; 35:5, 6

  • Yauhas 5:28, 29; 17:3