Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 13

Timaute Nyiam Pab Tibneeg Heev

Timaute Nyiam Pab Tibneeg Heev

Timaute yog ib tug tub hluas uas nyiam pab tibneeg heev. Nws tau mus rau ntau qhov chaw mus pab tibneeg. Qhov no thiaj ua rau Timaute zoo siab heev. Koj puas xav paub txog qhov ntawd?—

Timaute niam thiab Timaute niam tais qhia Yehauvas rau nws

Timaute loj hlob hauv lub moos Lixatha. Timaute niam tais Lau-i thiab nws niam Yuni tau qhia Yehauvas rau nws txij thaum nws me los lawm. Yog li ntawd, thaum nws loj tuaj, nws thiaj nyiam pab lwm tus kom los paub Yehauvas.

Thaum Timaute tseem hluas, Povlauj hais kom nws nrog Povlauj mus qhia Vajlugkub rau lwm qhov chaw. Timaute thiaj teb tias: ‘Tau kawg!’ Timaute zoo siab hlo mus vim nws nyiam pab lwm tus.

 Timaute thiaj nrog Povlauj mus rau lub moos hu ua Thexalaunika uas nyob hauv lub xeev Makhedaunia. Povlauj thiab Timaute yuav tau mus kotaw deb heev ces mam li caij nkoj thiaj li mus txog lub moos ntawd. Thaum nkawd mus txog lawm, nkawd pab tau coob leej los paub Yehauvas. Tiamsis kuj muaj ib txhia npau taws heev thiab xav ua phem rau nkawd. Yog li ntawd, Povlauj thiab Timaute thiaj tau tawm mus rau lwm qhov chaw lawm.

Timaute muaj lub neej zoo siab heev

Ob peb lub hlis tom qab ntawd, Povlauj thiaj hais kom Timaute rov mus hauv lub moos Thexalaunika mus saib seb cov kwvtij nyob li cas lawm. Vim lub moos ntawd muaj neeg phem heev, Timaute yuav tau ua siab tawv. Txawm li ntawd los, Timaute zoo siab hlo mus, rau qhov nws txhawj txog cov kwvtij uas nyob hauv lub moos ntawd. Thaum nws rov los, nws muaj xov zoo heev los qhia Povlauj. Nws qhia Povlauj tias cov kwvtij uas nyob hauv lub moos Thexalaunika puavleej nyob zoo.

Timaute nrog Povlauj tau ntau xyoo. Povlauj thiaj pom tias Timaute hlub Yehauvas thiab hlub tibneeg heev. Yog li ntawd, muaj ib zaug nws thiaj sau tias tsis muaj leejtwg zoo npaum li Timaute uas nws yuav xa tau mus pab cov koom txoos.

Koj puas hlub tibneeg thiab nyiam pab lawv los paub Yehauvas?— Yog koj hlub lawv thiab nyiam pab lawv, koj yuav muaj kev zoo siab li Timaute.