Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 12

Povlauj Tus Tub Xeeb Ntxwv Siab Tawv Heev

Povlauj Tus Tub Xeeb Ntxwv Siab Tawv Heev

Cia peb kawm txog ib tug tub hluas uas cawm tau nws tus dab laug txojsia. Tus tub hluas ntawd tus dab laug yog tus tubtxib Povlauj. Peb tsis paub tus tub hluas hu li cas, tiamsis peb paub tias nws siab tawv heev. Koj puas xav paub seb nws tau ua dabtsi?—

Povlauj raug kaw rau hauv lub nroog Yeluxalees. Nws raug kaw vim nws qhia txog Yexus. Muaj ib co neeg phem ntxub Povlauj heev. Yog li ntawd, lawv thiaj npaj yuav ua phem rau nws. Cov neeg phem ntawd hais tias: ‘Cia peb mus hais kom tus thawj rog tso nws cov tub rog coj Povlauj los hais plaub. Peb mam li nkaum ntawm ntug kev tos. Thaum Povlauj los mus ces peb cia li muab nws tua kiag!’

Povlauj tus tub xeeb ntxwv qhia Povlauj thiab tus thawj rog txog qhov uas cov neeg phem npaj yuav ua phem rau Povlauj

Thaum Povlauj tus tub xeeb ntxwv hnov txog qhov uas cov neeg phem yuav ua ntawd, nws ua li cas xwb? Nws mus qhia Povlauj hauv tsev kaw neeg. Tamsim ntawd, Povlauj thiaj kom nws mus qhia rau tus thawj rog paub. Koj xav Povlauj tus tub xeeb ntxwv puas ntshai mus qhia tus thawj rog?— Nws ntshai heev, rau qhov tus thawj rog yog ib tug neeg tseem ceeb. Tiamsis Povlauj tus tub xeeb ntxwv siab tawv heev, nws thiaj mus qhia tus thawj rog lawm.

Tus thawj rog thiaj pab Povlauj. Nws hais kom ib pab tub rog muaj li 500 leej mus tiv thaiv Povlauj! Hmo ntawd nws hais kom pab tub rog coj Povlauj mus rau lub moos Xixaleya. Lawv puas pab tau Povlauj?— Lawv pab tau. Vim li ntawd, cov neeg phem thiaj tua tsis tau Povlauj.

Zaj no pab tau koj li cas?— Koj kuj ua tau siab tawv ib yam li Povlauj tus tub xeeb ntxwv thiab. Thaum peb mus nrog lwm tus tham txog Yehauvas, peb yuav tau ua siab tawv. Koj siab puas tawv thaum koj nrog lwm tus tham txog Yehauvas?— Yog koj siab tawv, koj yuav cawm tau lwm tus txojsia thiab.