Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 1

Peb Zoo Siab Peb Paub Ib Qho Uas Tibneeg Tsis Paub

Peb Zoo Siab Peb Paub Ib Qho Uas Tibneeg Tsis Paub

Puas tau muaj leejtwg qhia ib qho uas tibneeg tsis paub rau koj dua li?— * Phau Vajlugkub tham txog ib qho zoo heev uas tibneeg tsis paub. Qhov ntawd zoo heev vim Vajtswv yog tus uas qhia qhov ntawd rau tibneeg. Cov tubtxib saum ntuj los yeej xav paub seb qhov ntawd yog dabtsi. Koj puas xav paub thiab?—

Koj xav cov tubtxib saum ntuj xav paub txog dabtsi?

Puag thaum ub, Vajtswv tsim thawj tug txivneej thiab pojniam. Tus txivneej hu ua Adas. Tus pojniam hu ua Eva. Vajtswv muab tau ib qho chaw zoo zoo nkauj rau nkawd nyob. Qhov chaw ntawd hu ua lub vaj Edee. Yog Adas thiab Eva mloog Vajtswv lus, ces nkawd thiab nkawd cov menyuam yuav yog cov uas tu kom lub ntiajteb zoo zoo nkauj li lub vaj ntawd. Thiab lawv yuav tau nyob hauv lub vaj ntawd mus li. Tiamsis Adas thiab Eva tau ua ib yam uas phem heev. Koj puas paub nkawd tau ua dabtsi?—

Adas thiab Eva tsis mloog Vajtswv lus. Vim li ntawd, peb thiaj tsis tau nyob hauv lub vaj zoo zoo nkauj lawm. Tiamsis Vajtswv hais tias nws yuav ua kom lub ntiajteb rov zoo zoo nkauj li qub. Thaum ntawd txhua tus yuav tau nyob mus li thiab yuav zoo siab heev. Vajtswv yuav ua li cas thiaj ua tau kom lub ntiajteb rov zoo zoo nkauj li qub? Tau ntev heev yeej tsis muaj leejtwg paub qhov ntawd li.

Thaum Yexus los hauv ntiajteb, nws mam li qhia qhov ntawd rau tibneeg. Yexus qhia tias qhov ntawd yog hais txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Yog li ntawd, Yexus thiaj li qhia tibneeg thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los. Thaum lub Nceeg Vaj los, lub Nceeg Vaj yuav muab lub ntiajteb ua kom zoo zoo nkauj li lub vaj kaj siab.

Koj puas zoo siab tias koj paub qhov uas tibneeg tsis paub lawm?— Nco ntsoov tias tsuas yog cov uas mloog Yehauvas lus xwb thiaj tau nyob hauv lub Vaj Kaj Siab. Phau Vajlugkub tham txog ntau tus txivneej thiab pojniam uas mloog Yehauvas lus. Koj puas xav paub seb cov ntawd yog leejtwg?— Cia peb mus kawm seb lawv ib txhia yog leejtwg thiab lawv pab tau peb li cas.

NYEEM HAUV KOJ PHAU VAJLUGKUB

  • Malakau 4:11

  • 1 Petus 1:12

  • Chiv Keeb 1:26-28; 2:8, 9; 3:6, 23

  • Mathai 6:9, 10

  • Ntawv Nkauj 37:11, 29

^ nqe 3 Ib zaj kawm twg yuav muaj tej lo lus nug uas muaj kab zoo li no (—). Thaum nyeem txog kab ntawd, zoo rau koj nres es cia koj tus menyuam teb lo lus nug tso.