Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cob Koj Cov Menyuam

 ZAJ KAWM 2

Lenpekha Xav Ua Kom Yehauvas Zoo Siab

Lenpekha Xav Ua Kom Yehauvas Zoo Siab

Lenpekha yog ib tug pojniam uas hlub Yehauvas heev. Nws tus txiv yog Yiha. Yiha kuj hlub Yehauvas heev thiab. Ua li cas Lenpekha ho paub Yiha? Lenpekha xav ua kom Yehauvas zoo siab. Yog li ntawd, nws thiaj ua dabtsi? Cia peb kawm ntxiv txog Lenpekha seb.

Aplahas thiab Xala nkawd yog Yiha niam thiab txiv. Lawv nyob hauv lub tebchaws Khana-as uas cov tibneeg tsis ntseeg Yehauvas nyob. Aplahas xav kom nws tus tub yuav ib tug pojniam uas ntseeg Yehauvas. Yog li ntawd, nws thiaj hais kom nws tus tub qhe Eliyexaw mus pem lub moos Halas uas nws cov kwvtij nyob es mus nrhiav ib tug pojniam los rau Yiha.

Lenpekha mus nqa dej ntau heev los rau cov ntxhuav haus

Eliyexaw txawm coj Aplahas ib co tub qhe nrog nws mus deb heev thiaj mus txog. Lawv kuj coj 10 tus ntxhuav uas thauj zaub mov thiab khoom pub nrog lawv mus thiab. Eliyexaw yuav ua li cas es thiaj paub tias tus ntxhais twg yog tus zoo rau Yiha? Thaum Eliyexaw thiab cov tub qhe nrog nws mus txog pem Halas, lawv txawm mus so ntawm ib lub qhov dej. Eliyexaw paub tias ib pliag xwb tibneeg yuav tuaj nqa dej. Nws thiaj thov Yehauvas tias: ‘Yog kuv thov ib tug ntxhais twg kom muab dej rau kuv haus es nws muab rau kuv thiab kuv cov ntxhuav haus huvsi, ces kuv thiaj paub tseeb tias tus ntxhais ntawd yog tus uas koj tau xaiv.’

 Tamsim ntawd Lenpekha txawm tuaj txog ntawm lub qhov dej. Phau Vajlugkub hais tias Lenpekha yog ib tug ntxhais zoo nkauj heev. Eliyexaw thiaj thov kom Lenpekha hliv dej rau nws haus. Lenpekha teb tias: ‘Tau kawg. Yawg hlob, kuv mam muab dej rau koj thiab koj cov ntxhuav haus huvsi.’ Ntxhuav yog ib co tsiaj uas haus dej ntau heev! Yog li ntawd, Lenpekha yuav tau dhia mus nqa dej ob peb lwm thiaj txaus cov ntxhuav haus. Koj puas pom hauv daim duab no Lenpekha siv zog ua haujlwm heev?— Eliyexaw zoo siab heev tias Yehauvas ua raws li nws thov.

Eliyexaw txawm muab tej nyiaj tej kub los pub rau Lenpekha. Lenpekha thiaj coj Eliyexaw thiab cov tub qhe mus rau tom nws tsev. Eliyexaw thiaj qhia tias vim li cas Aplahas ho txib nws tuaj thiab Yehauvas tau teb nws tej lus thov li cas. Tom qab ntawd, Lenpekha tsev neeg zoo siab cia nws mus yuav Yiha.

Lenpekha thiaj nrog Eliyexaw mus tebchaws Khana-as mus yuav Yiha

Koj xav Lenpekha puas kam mus yuav Yiha?— Lenpekha paub tias Yehauvas tau txib Eliyexaw tuaj. Thaum Lenpekha tsev neeg nug seb nws puas kam mus rau tebchaws Khana-as mus yuav Yiha, nws teb tias: ‘Kuv kam mus.’ Ces nws txawm nrog Eliyexaw lawv mus lawm. Thaum lawv mus txog nram tebchaws Khana-as, Lenpekha thiab Yiha thiaj sib yuav.

Vim Lenpekha ua raws li Yehauvas hais, Yehauvas thiaj foom koob hmoov rau nws. Ntau xyoo tom qab no, Lenpekha thiaj tau los ua Yexus tus pog koob. Yog koj ua rau Yehauvas zoo siab ib yam li Lenpekha ua, nws kuj yuav foom koob hmoov rau koj thiab.

NYEEM HAUV KOJ PHAU VAJLUGKUB

  • Chiv Keeb 12:4, 5; 24:1-58, 67