Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cob Koj Cov Menyuam

 ZAJ KAWM 3

Lahaj Muaj Kev Ntseeg Rau Yehauvas

Lahaj Muaj Kev Ntseeg Rau Yehauvas

Piv txwv tias peb nyob hauv lub moos Yelikhau hauv tebchaws Khana-as. Lub moos no muaj cov tibneeg uas tsis ntseeg Yehauvas nyob. Kuj muaj ib tug pojniam hu ua Lahaj nyob rau hauv lub moos no thiab.

Thaum Lahaj tseem yog ib tug mentxhais, nws hnov txog qhov uas Mauxe tau coj cov Yixayee tawm hauv tebchaws Iyi mus thiab qhov uas Yehauvas tau ua rau dej Hiavtxwv Liab faib kiag ua ob sab. Nws kuj hnov txog qhov uas Yehauvas tau pab cov Yixayee ntaus yeej lawv cov yeeb ncuab thiab. Tamsim no Lahaj hnov tias cov Yixayee twb los yuav txog lub moos Yelikhau lawm.

Lahaj muaj kev ntseeg rau Yehauvas nws thiaj zais 2 tug neeg soj tebchaws

Muaj ib hnub thaum yuav tsaus ntuj 2 tug txivneej Yixayee mus soj lub moos Yelikhau. Nkawd txawm mus txog ntawm Lahaj tsev. Lahaj thiaj hu nkawd los so hauv nws tsev. Hmo ntawd tus vajntxwv uas kav Yelikhau paub tias muaj 2 tug neeg tau mus soj lawv lub moos thiab nkawd tau mus rau hauv Lahaj tsev lawm. Tus vajntxwv thiaj hais kom neeg mus ntes 2 tug txivneej ntawd. Tiamsis Lahaj muab nkawd zais rau saum ru tsev lawm thiab nws hais rau cov neeg ntawd tias: ‘Muaj 2 tug txivneej tuaj tiag, tiamsis nkawd twb tawm mus lawm. Yog nej mus tamsim no, nej yuav caum cuag nkawd.’ Koj puas paub ua li cas Lahaj ho muab 2 tug txivneej ntawd zais?— Lahaj muab nkawd zais, rau qhov nws muaj kev ntseeg rau Yehauvas thiab nws paub tias Yehauvas yuav muab lub tebchaws Khana-as pub rau cov Yixayee.

Ua ntej 2 tug txivneej soj tebchaws yuav tawm hauv Lahaj tsev mus, nkawd hais rau Lahaj tias nws thiab nws tsev neeg yuav dim thaum Yelikhau raug rhuav tshem. Koj puas paub nkawd qhia kom Lahaj ua dabtsi?— Nkawd qhia nws tias: ‘Muab txoj hlua liab liab no dai rau ntawm koj lub qhov rais. Yog koj ua li no, txhua tus uas nyob hauv koj tsev yuav tsis tuag.’ Lahaj ua raws nkaus li nkawd qhia kom nws ua. Koj puas paub ua li cas tom qab ntawd?—

Yehauvas tau cawm Lahaj thiab nws tsev neeg

Ob peb hnub tom qab ntawd, cov Yixayee mus ncig lub moos Yelikhau ib hnub ib lwm tau 6 hnub. Tiamsis hnub 7 lawv mus ncig 7 lwm, ces tom qab ntawd, sawvdaws txawm qw nrov nrov. Yehauvas thiaj ua rau tej ntsa loog pob tag nrho, tshuav lub tsev  uas muaj txoj hlua liab liab dai ntawm qhov rais thiaj tsis pob xwb. Koj puas pom txoj hlua liab liab dai ntawm lub qhov rais?— Vim muaj txoj hlua ntawd, Lahaj thiab nws tsev neeg thiaj tsis tuag.

Koj kawm tau dabtsi txog Lahaj?— Lahaj muaj kev ntseeg rau Yehauvas rau qhov nws tau kawm ntau yam zoo txog Yehauvas. Koj los kuj tabtom kawm ntau yam zoo txog Yehauvas thiab. Yog li ntawd, koj puas muaj kev ntseeg rau Yehauvas ib yam li Lahaj?— Koj yeej muaj thiab!

NYEEM HAUV KOJ PHAU VAJLUGKUB

  • Yausua 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Henplais 11:31