Ntsia tus metub hauv daim duab no seb. Zoo li nws ntshai heev vim muaj nws tib leeg xwb, puas yog? Puas muaj ib zaug uas koj ntshai heev vim muaj koj tib leeg xwb?— Thaum muaj peb xwb, peb yeej ntshai heev thiab. Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas cov phoojywg ib txhia los kuj ntshai heev vim lawv xav tias tsuas muaj lawv nkaus xwb. Ib tug uas tau xav li ntawd yog Eliya. Cia peb mus kawm txog nws.

Yexenpee xav muab Eliya tua

Eliya nyob hauv tebchaws Yixayee ua ntej Yexus. Ahaj yog cov Yixayee tus vajntxwv, tiamsis nws tsis pe hawm tus tseem Vajtswv Yehauvas. Ahaj nrog nws tus pojniam Yexenpee pe hawm tus vajtswv cuav Npa-as. Yog li ntawd, coob tus uas nyob hauv lub tebchaws Yixayee thiaj li pe hawm Npa-as. Tus poj vajntxwv Yexenpee yog ib tug neeg phem heev. Nws xav muab Eliya thiab txhua tus uas pe hawm Yehauvas tua. Koj puas paub Eliya ua li cas xwb?—

 Eliya khiav mus deb heev! Nws khiav mus rau tebchaws moj sab qhua ces nws txawm mus nkaum hauv ib lub qhov tsua. Koj xav yog vim li cas Eliya thiaj mus nkaum hauv lub qhov tsua?— Vim nws ntshai heev. Tiamsis tsis tsim nyog Eliya yuav ntshai npaum li ntawd. Yog vim li cas? Vim Eliya paub tias Yehauvas yeej yuav pab tau nws. Rau qhov Yehauvas twb pab Eliya dua los lawm. Muaj ib zaug, Yehauvas tso hluavtaws poob saum ntuj los pab Eliya li nws tau thov. Yog li ntawd, zaum no los Yehauvas yeej yuav pab tau nws xwb.

Yehauvas tau pab Eliya li cas?

Thaum Eliya tseem nyob hauv lub qhov tsua, Yehauvas nug nws tias: ‘Koj tuaj ua dabtsi ntawm no?’ Eliya thiaj teb tias: ‘Tshuav kuv tib leeg xwb thiaj tseem pe hawm koj. Kuv ntshai heev rau qhov lawv xav muab kuv tua.’ Eliya hais li ntawd, vim nws xav tias ntshe cov uas pe hawm Yehauvas raug tua tuag tas lawm. Tiamsis Yehauvas hais rau Eliya tias: ‘Tsis yog li koj xav. Tseem tshuav 7,000 leej uas pe hawm kuv. Cia li ua siab tawv. Kuv tseem tshuav haujlwm ntau rau koj ua!’ Koj xav Eliya puas zoo siab thaum nws hnov Yehauvas hais li ntawd?—

Koj kawm tau dabtsi hauv zaj no?— Tsis txhob ntshai tias tsam muaj koj tib leeg xwb. Koj muaj tej phoojywg uas hlub Yehauvas thiab hlub koj heev. Thiab Yehauvas muaj hwjchim heev. Nws yeej yuav pab koj xwb. Koj puas zoo siab tias Yehauvas nrog nraim koj?—

NYEEM HAUV KOJ PHAU VAJLUGKUB