Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 6

Davi Tsis Ntshai Li

Davi Tsis Ntshai Li

Thaum koj ntshai, koj ua li cas xwb?— Tej zaum koj mus hais koj niam koj txiv pab koj. Tiamsis kuj muaj dua ib tug uas pab tau koj thiab. Tus ntawd muaj zog tshaj txhua tus tibsi. Koj puas paub tus ntawd yog leejtwg?— Tus ntawd yog Vajtswv Yehauvas. Cia peb mus tham txog ib tug tub hluas hauv phau Vajlugkub uas hu ua Davi. Davi tsis ntshai li, vim Yehauvas ib txwm pab nws.

Txij thaum Davi me, nws niam nws txiv yeej ib txwm qhia kom nws hlub Yehauvas. Qhov no pab tau Davi ua siab loj thaum muaj tej yam uas ua rau nws ntshai heev. Nws paub tias Yehauvas yeej yuav pab nws, rau qhov Yehauvas yog nws tus phoojywg. Muaj ib zaug, thaum Davi tabtom yug yaj, muaj ib tug tsov ntxhuav loj heev txawm muab ib tug yaj tom kiag. Koj puas paub Davi ua li cas xwb? Davi txawm caum tus tsov ntxhuav qab mus ces muab nws ntaus tuag kiag. Kuj muaj dua ib zaug uas ib tug dais tom tau ib tug yaj ces Davi txawm muab tus dais ntawd tua kiag lawm thiab. Koj xav leejtwg yog tus pab Davi?— Tus ntawd yog Yehauvas ntag.

Muaj ib zaug Davi ua tau siab tawv heev. Lub sijhawm ntawd cov Yixayee tabtom sib ntaus nrog ib co neeg hu ua Filixatee. Muaj ib tug tub rog Filixatee loj loj siab siab. Nws lub npe hu ua Kaulia. Kaulia pheej hais lus saib tsis taus cov tub rog Yixayee thiab Yehauvas. Kaulia hais kom cov tub rog Yixayee mus nrog nws sib ntaus. Tiamsis cov Yixayee ntshai mus ntaus Kaulia. Thaum Davi hnov txog qhov no, nws thiaj hais rau Kaulia tias: ‘Kuv mam tuaj ntaus koj kiag! Yehauvas yuav pab kom kuv ntaus yeej koj!’ Koj xav Davi puas ntshai?— Nws siab tawv heev. Koj puas xav paub Davi ua dabtsi ntxiv?

Davi txawm nqa kiag nws txoj hlua fiav thiab 5 lub qe zeb kheej kheej mus ntaus tus yawg loj loj siab siab ntawd. Thaum Kaulia pom tias Davi yog ib tug tub hluas xwb, nws txawm thuam saib tsis taus Davi. Tiamsis Davi hais rau Kaulia tias: ‘Koj coj ntaj tuaj ntaus kuv, tiamsis kuv coj Yehauvas lub npe tuaj ntaus koj.’ Ces Davi txawm muab ib lub qe zeb tso rau hauv nws txoj hlua fiav thiab mus kiag rau ntawm Kaulia, tib fiav lub qe zeb mus raug kiag Kaulia  hauv pliaj! Kaulia thiaj vau hlo rau hauv av, tuag kiag! Cov Filixatee ntshai heev lawv thiaj khiav tag lawm. Ua li cas ib tug tub hluas li Davi ho ntaus yeej ib tug neeg loj loj siab siab?— Rau qhov Yehauvas yog tus pab nws. Yehauvas muaj zog tshaj tus neeg loj loj siab siab ntawd.

Davi tsis ntshai li rau qhov nws paub tias Yehauvas yeej yuav pab nws

Koj kawm tau dabtsi hauv zaj no?— Peb kawm tau tias Yehauvas muaj zog tshaj txhua tus tibsi. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas tseem yog koj tus phoojywg thiab. Yog li ntawd, thaum twg koj ntshai, nco ntsoov tias Yehauvas yuav pab kom koj ua tau siab tawv.

NYEEM HAUV KOJ PHAU VAJLUGKUB