Cob Koj Cov Menyuam

Cov niam txiv, siv tej zaj no los cob koj cov menyuam kom paub ua qhov zoo.

Cov Lus Piav Qhia

Cov lus uas nyob hauv phau Kevcai pab tau koj qhuab qhia koj cov menyuam.

Peb Zoo Siab Peb Paub Ib Qho Uas Tibneeg Tsis Paub

Phau Vajlugkub tham txog ib qho zoo heev uas tibneeg tsis paub. Koj puas xav paub qhov ntawd?

Lenpekha Xav Ua Kom Yehauvas Zoo Siab

Peb xyaum tau Lenpekha li cas? Nyeem zaj no koj thiaj paub txog nws.

Lahaj Muaj Kev Ntseeg Rau Yehauvas

Nyeem zaj no koj thiaj paub tias yog vim li cas Lahaj thiab nws tsev neeg thiaj dim thaum Yelikhau raug rhuav tshem.

Nws Ua Rau Nws Txiv Thiab Yehauvas Zoo Siab Heev

Yetha tus ntxhais tau ua raws li nws cov lus cog tseg twg? Yuav ua li cas peb thiaj xyaum tau nws?

Xamuyee Ua Zoo Tas Li Xwb

Txawm tibneeg ua qhov phem los koj yuav xyaum Xamuyee li cas es ua qhov zoo xwb?

Davi Tsis Ntshai Li

Nyeem zaj no es koj thiaj paub tias yog vim li cas Davi tsis ntshai.

Puas Muaj Ib Zaug Uas Koj Ntshai Heev Vim Muaj Koj Tib Leeg Xwb?

Yehauvas hais li cas rau Eliya thaum nws xav tias tsuas muaj nws xwb? Zaj no pab tau koj li cas?

Yauxiya Muaj Phoojywg Zoo

Phau Vajlugkub qhia peb tias tsis yoojyim rau Yauxiya ua qhov zoo kiag li. Kawm seb Yauxiya cov phoojywg pab tau nws li cas.

Yelemi Tsis Ntshai Tham Txog Yehauvas

Txawm tibneeg thuam Yelemi thiab luag Yelemi los, vim li cas nws pheej tham txog Yehauvas tsis tseg?

Yexus Mloog Lus Heev

Muaj tej zaum yeej nyuaj heev rau koj mloog koj niam koj txiv lus. Seb Yexus tus qauv pab tau koj li cas.

Cov Txivneej Uas Sau Txog Yexus

Kawm txog 8 leej uas nrog sau phau Vajlugkub uas nyob rau Yexus lub sijhawm thiab sau txog nws lub neej.

Povlauj Tus Tub Xeeb Ntxwv Siab Tawv Heev

Tus tub hluas no cawm tau nws tus dab laug txojsia. Nws cawm li cas?

Timaute Nyiam Pab Tibneeg Heev

Koj yuav ua li cas koj thiaj muaj kev zoo siab li Timaute?

Lub Nceeg Vaj Uas Kav Tag Nrho Lub Ntiajteb

Thaum Yexus ua vajntxwv kav lub ntiajteb lawm, yuav zoo li cas xwb? Koj puas xav nyob rau lub sijhawm ntawd?