Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 116: Nyob Mus Ib Txhis

Zaj 116: Nyob Mus Ib Txhis

HAUV daim duab no, koj puas paub tus mentxhais thiab nws ob tug phoojywg tabtom nyeem phau ntawv twg? Lawv tabtom nyeem phau ntawv uas koj nyeem no thiab. Tsis tas li ntawd xwb, lawv kuj nyeem txog zaj uas koj tabtom nyeem no, uas lub ntsiab hu ua: “Nyob Mus Ib Txhis.”

Ib tug metub nyeem ntawv

Koj puas paub lawv tabtom kawm txog dabtsi? Lawv tabtom kawm tias, yog peb xav nyob mus ib txhis, peb yuav tsum paub txog Yehauvas thiab nws tus Tub Yexus. Phau Vajlugkub hais tias: ‘Yog peb xav tau txojsia ntev mus ib txhis tsis kawg, peb yuav tsum kawm txog tus tseem Vajtswv, thiab nws tus Tub Yexus Khetos uas nws tau txib los hauv ntiajteb.’

Peb yuav kawm txog Vajtswv Yehauvas thiab nws tus Tub Yexus li cas? Ua ntej, peb yuav tsum nyeem phau ntawv no kom thoob plaws. Phau ntawv no qhia ntau yam txog Yehauvas thiab Yexus. Phau ntawv no kuj qhia ntau yam txog tej uas nkawd twb ua tas los lawm thiab tej uas nkawd tseem yuav ua rau yav tom hauv ntej. Tiamsis tsis yog peb yuav nyeem phau ntawv no xwb. Peb yuav tsum ua dabtsi ntxiv thiab?

Ib phau Vajlugkub

Koj puas pom phau ntawv uas nyob ntawm lawv hauv ntej? Phau ntawv ntawd yog phau Vajlugkub. Phau Vajlugkub qhia peb txog ntau yam uas peb yuav tsum paub. Phau Vajlugkub pab kom peb sawvdaws paub teev tiam Yehauvas raws li nws lub siab nyiam, peb thiaj li yuav tau txojsia ntev mus ib txhis. Yog li ntawd, hais kom lwm tus nyeem cov nqe Vajlugkub hauv koj phau ntawv no rau koj mloog. Peb yuav tsum kawm phau Vajlugkub tsis tu ncua.

Tiamsis tsis yog peb yuav kawm txog Vajtswv Yehauvas thiab Yexus Khetos nkawd xwb. Txawm tias peb paub ntau yam ntau tsav txog nkawd thiab nkawd tej lus qhuab lus qhia los, tej zaum peb kuj yuav tsis tau txais txojsia ntev mus ib txhis. Koj puas paub peb yuav tsum ua dabtsi ntxiv thiab?

Peb yuav tsum xyaum coj peb lub neej raws li tej uas peb tau kawm. Koj puas nco qab Yudas Ikhali-au yog leejtwg? Nws yog ib tug ntawm 12 tug tubtxib uas Yexus tau xaiv tseg. Yudas paub ntau yam txog Yehauvas thiab Yexus. Tiamsis ua li cas rau Yudas? Yudas pib xav txog nws tus kheej, ces tsis ntev tom qab ntawd Yudas thiaj ntxeev siab rau Yexus thiab muab Yexus muag rau nws cov yeeb ncuab 30 lub nyiaj. Yog li ntawd, Yudas yuav tsis tau txais txojsia ntev mus ib txhis.

Koj puas nco qab Kehaxi yog leejtwg? Nws yog tus txivneej uas peb twb kawm txog hauv Zaj 69. Nws ntshaw tej khaubncaws thiab tej nyiaj uas tsis tsim nyog nws ntshaw. Ces nws txawm dag kom nws tau tej khoom ntawd. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj rau txim rau Kehaxi. Yog tias peb tsis ua raws li Yehauvas tej kevcai, nws kuj yuav rau txim rau peb thiab.

Puag thaum ub, kuj muaj coob leej coj tau zoo kawg li. Lawv npuab siab teev tiam Yehauvas tsis tseg. Peb xav coj ib yam li lawv thiab, puas yog? Peb twb kawm hauv Zaj 55 txog tus metub Xamuyee lawm. Nws tso tau ib tug qauv zoo heev rau peb xyaum. Thaum Xamuyee muaj li plaub los yog tsib xyoos xwb, nws twb pib teev tiam Yehauvas ntawm lub tsev ntaub sib ntsib lawm. Yog li ntawd, txawm tias koj hluas npaum li cas los, koj yeej teev tiam tau Yehauvas.

Tus neeg uas peb sawvdaws xav xyaum tshaj yog Yexus Khetos. Zoo li peb twb kawm hauv Zaj 87, thaum Yexus tseem yog ib tug tub xwb, nws twb paub mus tham txog nws Leej Txiv rau lwm tus hauv lub tuam tsev. Cia peb xyaum coj ib yam li Yexus. Cia peb qhia txhua leej txhua tus txog Vajtswv Yehauvas tus uas zoo tshaj plaws thiab nws tus Tub Yexus Khetos. Yog peb ua tej no, ces peb yuav tau nyob mus ib txhis hauv Vajtswv lub vaj kaj siab tshiab.

Yauhas 17:3; Ntawv Nkauj 145:1-21.Cov lus nug

 • Yog tias peb xav nyob mus ib txhis, peb yuav tsum paub leejtwg?
 • Zoo li tus mentxhais thiab nws ob tug phoojywg hauv daim duab, peb yuav kawm txog Vajtswv Yehauvas thiab Yexus li cas?
 • Hauv daim duab, phau ntawv twg nyob ntawm lawv hauv ntej, thiab vim li cas peb yuav tsum nyeem phau ntawv ntawd tsis tu ncua?
 • Tsis yog peb kawm txog Vajtswv Yehauvas thiab Yexus nkawd xwb, tiamsis peb yuav tsum ua dabtsi ntxiv peb thiaj tau txais txojsia ntev mus ib txhis?
 • Peb kawm tau li cas los ntawm Zaj 69?
 • Hauv Zaj 55, peb kawm tau dabtsi los ntawm tus metub Xamuyee?
 • Peb yuav xyaum Yexus Khetos tus qauv li cas, thiab yog tias peb xyaum ua li nws, peb yuav tau dabtsi rau yav tom hauv ntej?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yauhas 17:3.

  Raws li cov nqe Vajlugkub, qhov uas paub Vajtswv yog li cas tiag? (Mathai 7:21; Yakaunpau 2:18-20; 1 Yauhas 2:17)

 • Nyeem Ntawv Nkauj 145:1-21.

  Vim li cas peb ho qhuas Yehauvas? (Ntawv Nkauj 145:8-11; Qhia Tshwm 4:11)

  Yehauvas “ua zoo rau txhua tus” li cas, thiab qhov no pab kom peb txav ze rau nws li cas? (Ntawv Nkauj 145:9; Mathai 5:43-45)

  Yog peb muaj siab hlub Yehauvas tiag, peb yuav ua dabtsi? (Ntawv Nkauj 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)