Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 115: Lub Vaj Kaj Siab Tshiab Hauv Ntiajteb

Zaj 115: Lub Vaj Kaj Siab Tshiab Hauv Ntiajteb

HAUV daim duab no, koj puas pom tej ntoo loj loj, tej paj tawg ntsa iab thiab tej toj roob hauv pes? Qhov chaw no zoo nkauj kawg li, puas yog? Koj puas pom tus menyuam kauv uas tabtom yaim tus metub txhais tes? Tsis tas li ntawd, tej tsov ntxhuav thiab tej nees nyob ua ke ntawm cov nyom. Koj puas xav nyob qhov chaw zoo li no?

Vajtswv xav kom koj nyob hauv lub vaj kaj siab mus ib txhis. Nws tsis xav kom koj muaj kev mob kev nkeeg li niaj hnub no tibneeg muaj. Vajtswv tau cog tseg hauv phau Vajlugkub rau cov uas yuav nyob hauv lub vaj kaj siab tshiab tias: ‘Vajtswv yuav nrog lawv nyob. Yuav tsis muaj kev tuag, tsis muaj kev quaj ntsuag, thiab tsis muaj kev mob ib zaug li lawm. Tej uas sawvdaws ib txwm muaj twb dua tas lawm.’

Yexus yuav kho kom txhua yam zoo muaj tiav raws li ntawd. Koj puas paub thaum twg Yexus mam li ua tej ntawd? Nws yuav ua tej ntawd tom qab uas nws muab txhua yam kev phem thiab tej neeg phem tshem tawm hauv lub ntiajteb no mus. Koj puas nco qab thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no, nws kho tau txhua yam kev mob zoo, thiab nws tsa tau cov neeg tuag ciaj sawv rov los? Yexus ua li no los qhia tias, thaum nws ua Vajntxwv kav Vajtswv lub nceeg vaj lawm, nws yuav kho kom txhua yam hauv lub ntiajteb no zoo.

Lub vaj kaj siab tshiab hauv lub ntiajteb no, yuav yog ib qho chaw zoo heev rau peb nyob, puas yog? Yexus, thiab cov uas nws tau xaiv tseg, yuav nyob saum ntuj ceeb tsheej kav tuaj rau hauv lub ntiajteb no. Cov uas nrog Yexus kav ntawd, yuav saib xyuas txhua leej txhua tus uas nyob hauv ntiajteb no, thiab pab kom sawvdaws muaj kev zoo siab. Cia peb kawm saib peb yuav tsum tau ua dabtsi, Vajtswv thiaj yuav muab txojsia ntev mus ib txhis tsis kawg rau peb, hauv lub vaj kaj siab tshiab.

Qhia Tshwm 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Lub vaj kaj siab


Cov lus nug

 • Thaum nyob hauv lub Vaj Kaj Siab, lub ntiajteb yuav zoo li cas?
 • Raws li tau cog tseg hauv phau Vajlugkub, tibneeg lub neej hauv lub Vaj Kaj Siab yuav zoo li cas?
 • Thaum twg Yexus mam li kho kom txhua yam zoo muaj tiav?
 • Thaum Yexus ua Vajntxwv kav Vajtswv lub Nceeg Vaj, nws yuav ua dabtsi, thiab ua li cas peb ho paub li ntawd?
 • Thaum Yexus thiab cov uas nws xaiv tseg kav saum ntuj tuaj rau lub ntiajteb no, lawv yuav pab kom sawvdaws muaj dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Qhia Tshwm 5:9, 10.

  Thaum Yexus Kav Ib Txhiab Xyoo, ua li cas peb ho tso siab tau tias cov uas nrog nws kav yuav khuvleej thiab hlub tibneeg? (Efexau 4:20-24; 1 Petus 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • Nyeem Qhia Tshwm 14:1-3.

  Vim li cas cov 144,000 leej, ho muaj Leej Txiv thiab tus Menyuam Yaj npe sau rau ntawm lawv hauv pliaj? (1 Khaulee 3:23; 2 Timaute 2:19; Qhia Tshwm 3:12)