Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 114: Hnub Kawg Rau Txhua Txojkev Phem

Zaj 114: Hnub Kawg Rau Txhua Txojkev Phem

KOJ pom dabtsi hauv daim duab no? Muaj ib pab tub rog caij nees dawb. Koj puas paub lawv los qhovtwg los? Cov nees ntawm no tabtom dhia nrog huab nrog cua los saum ntuj ceeb tsheej los! Puas muaj nees nyob saum ntuj tiag?

Yexus ua Vajntxwv saum ntuj ceeb tsheej

Tsis muaj nees nyob saum ntuj tiag tiag. Peb paub tias nees yeej dhia tsis tau rau saum cov huab, puas yog? Tiamsis phau Vajlugkub ho hais tias muaj nees nyob saum ntuj. Vim li cas phau Vajlugkub hais li ntawd?

Phau Vajlugkub hais li ntawd vim tias puag thaum ub tibneeg siv tej nees mus ntaus rog. Yog li ntawd, qhov uas phau Vajlugkub qhia tias muaj ib pab tub rog caij nees nqes saum ntuj ceeb tsheej los, yog ua piv txwv txog Vajtswv ntsuj rog nrog tibneeg hauv ntiajteb no xwb. Koj puas paub ntsuj rog no hu li cas? Hu ua Amakedoo. Ntsuj rog no yuav rhuav txhua txojkev phem hauv lub ntiajteb no mus.

Yexus yog Tus uas ntaus thawj ua ntsuj rog Amakedoo no. Koj puas nco qab Yehauvas twb xaiv Yexus los ua vajntxwv kav Nws lub tseem fwv lawm? Yog li ntawd, Yexus thiaj ntoo ib lub kaus mom kub saum nws taubhau. Rab ntaj uas Yexus tuav, piv txwv txog qhov uas nws yuav muab Vajtswv cov yeeb ncuab tua pov tseg huvsi. Vajtswv puas yuav rhuav cov neeg phem tiag?

Cia peb rov mus saib hauv Zaj 10. Koj pom muaj li cas hauv daim duab ntawd? Peb pom dej dag nyab qab ntuj ua rau cov neeg phem tuag tas. Leejtwg tso dej los nyab ntiajteb? Yog Vajtswv Yehauvas tso. Cia peb ho mus saib hauv Zaj 15. Tau muaj li cas hauv daim duab ntawd? Yehauvas tso hluavtaws saum ntuj los rhuav lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula.

Nthuav mus rau Zaj 33. Hauv daim duab ntawd, tabtom muaj li cas rau cov Iyi tej nees thiab tej tsheb nees ua rog? Leejtwg ua rau dej nphau los npog lawv? Yog Yehauvas ua. Nws ua li ntawd los pab nws cov tibneeg. Mus saib hauv Zaj 36 thiab Zaj 76. Koj yuav pom tias Yehauvas kuj cia cov Yixayee raug rhuav tshem vim lawv tej kev phem.

Yog li ntawd, peb paub tias Yehauvas yeej yuav txib nws cov tub rog saum ntuj ceeb tsheej, los rhuav txhua txojkev phem hauv lub ntiajteb no mus. Tom qab ntawd, lub ntiajteb no yuav zoo li cas lawm xwb? Cia peb mus kawm ntxiv txog qhov no.

Qhia Tshwm 16:16; 19:11-16.Cov lus nug

 • Vim li cas phau Vajlugkub hais tias muaj nees nyob saum ntuj?
 • Vajtswv ntsuj rog hu li cas, thiab ua li cas ho muaj ntsuj rog ntawd?
 • Nyob hauv daim duab, leejtwg yog Tus ntaus thawj ua ntsuj rog Amakedoo, vim li cas nws ho ntoo ib lub kaus mom kub, thiab rab ntaj piv txwv txog dabtsi?
 • Raws li peb kawm hauv Zaj 1015, thiab 33, ua li cas peb ho paub tias Vajtswv yuav muab cov neeg phem rhuav tshem?
 • Raws li Zaj 36 thiab 76, txawm tias cov neeg phem lees pe hawm Vajtswv los, ua li cas peb ho paub tias Vajtswv yuav muab lawv rhuav tshem thiab?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Qhia Tshwm 19:11-16.

  Cov nqe Vajlugkub qhia li cas tias Yexus yog tus uas caij tus nees dawb? (Qhia Tshwm 1:5; 3:14; 19:11; Yaxaya 11:4)

  Cov ntshav uas lo Yexus lub tsho qhia li cas tias nws yuav kov yeej nws cov yeeb ncuab huvsi? (Qhia Tshwm 14:18-20; 19:13)

  Tej zaum leejtwg yuav muaj feem nrog Yexus mus ua rog thiab? (Qhia Tshwm 2:26, 27; 12:7; 19:14; Mathai 25:31, 32)