Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Ntu 8: Tej Uas Phau Vajlugkub Qhia Ua Ntej Yeej Yuav Muaj Tseeb

Ntu 8: Tej Uas Phau Vajlugkub Qhia Ua Ntej Yeej Yuav Muaj Tseeb

Phau Vajlugkub tsis yog qhia txog tej keeb kwm uas tau muaj yav tas los xwb. Phau Vajlugkub kuj qhia txog tej uas yuav muaj tshwm los rau yav tom hauv ntej thiab. Tiamsis tibneeg yeej ua tsis tau li ntawd. Twb yog vim li ntawd, peb thiaj paub tias phau Vajlugkub los ntawm Vajtswv los tiag. Ua li phau Vajlugkub qhia li cas txog yav tom hauv ntej?

Phau Vajlugkub qhia txog Vajtswv ntsuj rog uas loj heev. Thaum muaj ntsuj rog no Vajtswv yuav muab txhua txojkev phem thiab txhua tus neeg phem rhuav tawm hauv lub ntiajteb no mus, tiamsis nws yuav tiv thaiv cov neeg uas teev tiam nws. Vajtswv tau tsa Yexus Khetos ua vajntxwv. Yexus yuav pub kev thaj yeeb thiab kev zoo siab rau Vajtswv cov tub qhe txhua tus. Lawv yuav tsis muaj mob thiab tsis txawj tuag ib zaug ntxiv li lawm.

Koj puas zoo siab tias Vajtswv yuav muab lub ntiajteb no kho ua ib lub vaj kaj siab tshiab rau peb nyob? Yog tias peb xav nyob hauv lub vaj kaj siab no, peb yuav tsum ua ib yam uas tseem ceeb heev. Nyob rau zaj kawg hauv phau ntawv no, peb yuav kawm saib peb yuav tsum ua dabtsi, kom peb thiaj tau txais tej yam zoo kawg nkaus uas Vajtswv npaj tseg rau cov neeg teev tiam nws. Yog li ntawd, nyeem NTU 8 es kawm saib phau Vajlugkub qhia li cas txog yav tom hauv ntej.

Lub vaj kaj siab