Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 113: Povlauj Nyob Hauv Loos

Zaj 113: Povlauj Nyob Hauv Loos

HAUV daim duab no, koj puas pom txoj saw hlau uas khi Povlauj, thiab tus tub rog Loos uas zov nws? Povlauj raug kaw rau hauv Loos. Nws nyob hauv nkuaj no tos txog thaum Xixa txiav txim saib yuav muab nws ua li cas. Txawm tias nws raug kaw los, tibneeg tuaj saib tau nws thiab.

Thaum Povlauj mus txog hauv Loos tau peb hnub lawm, nws txawm hu kom Yudai cov thawj coj tuaj saib nws. Cov Yudai coob leej uas nyob hauv Loos thiaj tuaj saib Povlauj. Povlauj qhia rau lawv txog Yexus thiab Vajtswv lub nceeg vaj. Muaj ib txhia txawm ntseeg thiab los ua Khixatia, tiamsis lwm cov tsis kam los ntseeg.

Povlauj raug kaw

Povlauj kuj qhia cov tub rog uas ua haujlwm zov nws thiab. Ob lub xyoos uas Povlauj raug kaw no, nws qhia txoj xov zoo rau txhua tus huvsi. Yog li ntawd, Xixa tsev neeg kuj tau hnov txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Lawv ib txhia tau los ua Khixatia thiab.

Koj puas pom tus txivneej uas tabtom sau ntawv? Koj puas paub nws yog leejtwg? Nws yog Timaute. Timaute kuj raug kaw vim nws tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj thiab. Tiamsis lawv tso Timaute tawm lawm, nws thiaj tuaj pab Povlauj ntawm no. Koj puas paub Timaute tabtom sau txog dabtsi? Cia peb kawm saib.

Koj puas nco qab hauv Zaj 110, peb twb kawm txog ob lub moos hu ua Filipi thiab Efexau lawm? Povlauj tau pab tsa kom muaj koom txoos rau hauv Filipi thiab Efexau. Tiamsis Povlauj raug kaw lawm, nws thiaj sau ntawv mus rau cov Khixatia hauv ob lub moos ntawd. Ob tsab ntawv no yog phau ntawv Efexau thiab Filipi uas nyob hauv phau Vajlugkub. Hauv daim duab no, Timaute tabtom sau Povlauj cov lus mus rau nkawd cov phoojywg Khixatia uas nyob hauv lub moos Filipi.

Cov Khixatia uas nyob hauv lub moos Filipi, tau ua zoo heev rau Povlauj. Lawv xa khoom tuaj pub rau Povlauj ntawm qhov chaw uas nws raug kaw no. Yog li ntawd, Povlauj thiaj xa ntawv mus ua lawv tsaug. Epafaudita yog tus uas coj tej khoom pub ntawd tuaj rau Povlauj. Tiamsis Epafaudita tau mob hnyav heev, yuav luag tuag. Tom qab nws zoo lawm, nws yuav rov qab mus tsev. Yog li ntawd, nws yuav nqa tsab ntawv uas Povlauj thiab Timaute sau, mus rau tim lub moos Filipi.

Thaum Povlauj raug kaw ntawd, nws kuj sau tau ob tsab ntawv ntxiv uas nyob hauv phau Vajlugkub. Muaj ib tsab yog hais rau cov Khixatia uas nyob hauv lub moos Khaulauxi. Koj puas paub tsab ntawv no hu li cas? Hu ua Khaulauxi. Lwm tsab yog sau mus rau Povlauj tus phoojywg Filemoo uas nyob hauv lub moos Khaulauxi thiab. Tsab ntawv no hais txog Filemoo tus tub qhe Aunexima. Vim li cas Povlauj ho sau txog Aunexima?

Vim tias Aunexima tau khiav ntawm Filemoo mus rau tim Loos. Thaum Aunexima hnov tias Povlauj raug kaw rau hauv lub nroog Loos, nws txawm tuaj saib Povlauj. Povlauj thiaj qhia txoj xov zoo rau Aunexima. Tsis ntev xwb Aunexima kuj tau los ua ib tug Khixatia lawm thiab. Aunexima tu siab heev vim nws tau khiav. Yog li ntawd, koj puas paub Povlauj sau li cas mus rau Filemoo?

Povlauj thov kom Filemoo zam txim rau Aunexima. Povlauj sau tias: ‘Kuv xa nws rov qab los rau koj. Nimno nws tsis yog koj tus tub qhe lawm xwb, tiamsis nws yog koj ib tug kwvtij Khixatia uas zoo heev.’ Thaum Aunexima rov qab mus tim Khaulauxi, nws nqa ob tsab ntawv no nrog nws mus. Ib tsab yog muab rau cov Khixatia thiab lwm tsab yog muab rau Filemoo. Tej zaum Filemoo yuav zoo siab kawg nkaus thaum nws hnov tias, nws tus tub qhe tau los ua ib tug Khixatia lawm.

Thaum Povlauj sau ntawv mus rau cov Khixatia hauv Filipi thiab mus rau Filemoo, nws muaj ib co lus zoo heev yuav qhia rau lawv. Povlauj sau rau cov Khixatia hauv Filipi tias: ‘Kuv txib Timaute tuaj saib nej. Tiamsis tsis ntev no, kuv yuav tau tuaj saib nej thiab.’ Nws sau rau Filemoo tias: ‘Npaj ib qho chaw rau kuv tuaj so.’

Thaum lawv tso Povlauj tawm, nws thiaj mus saib nws cov kwvtij thiab nkauj muam Khixatia uas nyob rau lwm thaj chaw. Tiamsis tom qab no, Povlauj rov qab raug kaw rau hauv Loos dua. Zaum no Povlauj paub tias nws yuav raug tua. Yog li ntawd, nws thiaj sau ntawv mus rau Timaute, kom Timaute cia li tuaj cuag nws sai sai. Povlauj sau tias: ‘Kuv twb tuav rawv txojkev ntseeg rau ntawm Vajtswv lawm, Vajtswv yuav muab nqe zog rau kuv.’ Tau ob peb xyoos tom qab uas Povlauj raug tua lawm, cov Loos tuaj muab Yeluxalees rhuav puam tsuaj tas huvsi.

Tiamsis tseem tshuav ntau yam uas peb tsis tau kawm hauv phau Vajlugkub. Vajtswv Yehauvas hais kom tus tubtxib Yauhas sau tau ob peb phau ntawv los xaus phau Vajlugkub. Ib phau yog phau ntawv Qhia Tshwm. Phau ntawv no qhia txog yav tom hauv ntej. Cia peb kawm saib yuav muaj li cas rau yav tom hauv ntej.

Tubtxib Tes Haujlwm 28:16-31; Filipi 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Henplais 13:23; Filemoo 1-25; Khaulauxi 4:7-9; 2 Timaute 4:7-9.Cov lus nug

 • Thaum Povlauj raug kaw hauv Loos, nws qhia txoj xov zoo rau leejtwg?
 • Nyob hauv daim duab, tus txivneej uas zaum ntawm rooj yog leejtwg, thiab nws pab Povlauj ua dabtsi?
 • Epafaudita yog leejtwg, thiab thaum nws rov mus rau Filipi, nws nqa dabtsi nrog nws mus?
 • Vim li cas Povlauj ho sau ntawv mus rau nws tus phoojywg Filemoo?
 • Thaum lawv tso Povlauj tawm, nws mus ua dabtsi, thiab tom qab no tau muaj li cas rau nws?
 • Yehauvas hais kom leejtwg sau ob peb phau ntawv los xaus phau Vajlugkub, thiab phau ntawv Qhia Tshwm qhia txog dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 28:16-31 thiab Filipi 1:13.

  Thaum Povlauj raug kaw hauv Loos, nws siv nws lub sijhawm ua dabtsi, thiab nws txojkev ntseeg txhawb tau lub koom txoos Khixatia li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 28:23, 30; Filipi 1:14)

 • Nyeem Filipi 2:19-30.

  Povlauj hais li cas txog Timaute thiab Epafaudita, thiab peb yuav xyaum Povlauj li cas? (Filipi 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Khaulee 16:18; 1 Thexalaunika 5:12, 13)

 • Nyeem Filemoo 1-25.

  Vim li cas Povlauj thiaj li txhawb kom Filemoo ua qhov zoo, thiab niaj hnub no qhov ntawd txhawb kom cov txwj laus ua li cas? (Filemoo 9; 2 Khaulee 8:8; Kalatia 5:13)

  Povlauj cov lus hauv Filemoo 13, 14 qhia li cas tias nws saib taus luag lwm tus txojkev xav? (1 Khaulee 8:7, 13; 10:31-33)

 • Nyeem 2 Timaute 4:7-9.

  Zoo ib yam li tus tubtxib Povlauj, yog tias peb tuav rawv txojkev ntseeg mus txog thaum kawg, peb muaj kev tso siab li cas tias Yehauvas yuav muab nqe zog rau peb? (Mathai 24:13; Henplais 6:10)