HAUV daim duab no, koj puas pom lub nkoj tawg tas lawm? Thiab koj puas pom tibneeg dhia tas rau hauv dej? Muaj ib txhia twb los txog tim ntug lawm. Koj puas pom Povlauj? Cia peb kawm saib ua li cas ho muaj li no.

Cov uas dim thaum lub nkoj tawg

Koj puas nco qab Povlauj raug kaw tau ob xyoos hauv lub moos Xixaleya? Tom qab ntawd, lawv muab Povlauj thiab lwm cov neeg raug txim coj mus rau hauv ib lub nkoj uas yuav mus rau tim Loos. Thaum lawv hla mus ze lub koog povtxwv Khete, txawm muaj cua daj cua dub hlob kawg li tuaj nplawm lub nkoj. Cua hlob kawg nkaus, cov neeg tsav tsis tau lub nkoj li. Thaum nruab hnub los lawv tsis pom lub hnub, thaum hmo ntuj los tsis pom lub hli. Muaj li no tau ntau hnub, cov neeg uas nyob hauv lub nkoj tsis muaj kev vam tias yuav ciaj li lawm.

Povlauj txawm sawv ntsug thiab hais tias: ‘Nej yuav tsis muaj ib tug tuag li, tsuas yog lub nkoj puas xwb. Rau qhov nag hmo Vajtswv ib tug tubtxib saum ntuj los hais rau kuv tias: “Povlauj, koj tsis txhob ntshai! Koj yuav tau mus sawv ntawm Xixa xubntiag. Vajtswv yuav cawm txhua tus uas nrog koj nyob hauv lub nkoj.”’

Txij thaum cua daj cua dub pib ntsawj los, twb tau 14 hnub lawm. Thaum ze ib tag hmo cov neeg tsav nkoj pom tias dej ntiav zuj zus lawm! Tsaus ntuj heev, lawv ntshai tsam lub nkoj mus tsoo pob zeb. Yog li ntawd, cov neeg tsav nkoj thiaj muab cov tog hlau nres nkoj tso rau hauv dej. Thaum kaj ntug, lawv txawm pom ib ceg hiavtxwv. Lawv thiaj txiav txim siab cia lub nkoj mus rau tim ntug.

Thaum lawv mus ze rau tim ntug, lub nkoj txawm mus nrau cov xuab zeb, daig kiag rau ntawd lawm. Tej nthwv dej txawm tuaj muab lub nkoj nplawm tawg ua tej dwb daim. Tus thawj tub rog uas saib xyuas lawv hais tias: ‘Nej cov uas txawj ua luam dej, cia li dhia hauv hiavtxwv ua ntej mus rau tim ntug. Dua li cov uas tsis txawj dej, cia li dhia raws qab thiab muab tej daim txiag uas tawg ntawm lub nkoj los tuav luam mus.’ Lawv thiaj ua li nws hais ntawd. Nyob hauv lub nkoj muaj 276 leej. Lawv puavleej tsis raug xwm li tus tubtxib saum ntuj tau hais tseg.

Lub koog povtxwv ntawd hu ua Melita. Cov tibneeg ntawd zoo kawg li. Lawv ua tib zoo tu cov neeg uas tawm hauv nkoj los. Thaum tej huab cua zoo lawm, lawv thiaj li muab Povlauj tso rau lwm lub nkoj mus rau pem Loos.

Tubtxib Tes Haujlwm 27:1-44; 28:1-14.Cov lus nug

 • Thaum Povlauj lawv hla mus ze lub koog povtxwv Khete, tau muaj li cas rau lub nkoj?
 • Povlauj hais li cas rau cov uas nyob hauv lub nkoj?
 • Ua li cas lub nkoj tawg tas lawm?
 • Tus thawj tub rog hais li cas rau lawv, thiab muaj pes tsawg leej dim?
 • Lub koog povtxwv uas lawv los poob ntawd hu li cas, thiab thaum huab cua zoo lawm, tau muaj li cas rau Povlauj?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 27:1-44.

  Thaum peb nyeem txog zaj uas Povlauj mus rau tim Loos, zaj no haj yam txhawb kom peb tso siab li cas rau phau Vajlugkub? (Tubtxib Tes Haujlwm 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Timaute 3:16, 17)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 28:1-14.

  Cov neeg uas nyob hauv lub koog povtxwv Melita tsis teev tiam Yehauvas, tiamsis lawv ua zoo kawg nkaus li rau Povlauj thiab cov neeg uas nrog nws ua ke. Yog li ntawd, niaj hnub no cov Khixatia yuav tsum haj yam ua dabtsi? Thiab lawv yuav ua li ntawd li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 28:1, 2; Henplais 13:1, 2; 1 Petus 4:9)