Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 111: Ib Tug Tub Hluas Pw Tsaug Zog

Zaj 111: Ib Tug Tub Hluas Pw Tsaug Zog

AU! UA li cas rau tus tub hluas hauv daim duab no? Zoo li nws raug mob sab kawg. Cov tibneeg uas tawm hauv tsev tuaj saib nws ntawd, muaj ib tug yog Povlauj. Koj puas pom Timaute nyob ntawd thiab? Puas yog tus tub hluas ntawd poob saum lub qhov rais los?

Povlauj tsa Yuthikha sawv rov qab los

Nws poob saum lub qhov rais los tiag. Hmo ntawd, Povlauj tabtom qhia rau cov thwjtim uas nyob hauv lub moos Rhau-a. Povlauj paub tias ntshe yuav ntev heev nws mam li tau rov tuaj pom lawv, rau qhov hnub tom qab nws yuav caij nkoj ncaim lawv mus. Yog li ntawd, Povlauj thiaj qhia lawv mus txog thaum ib tag hmo.

Tus tub hluas ntawd npe hu ua Yuthikha, nws zaum ntawm lub qhov rais. Nws txawm tsaug zog hlias. Ces nws cia li poob kiag ntawm lub qhov rais mus. Nws poob saum lub tsev txheej peb mus rau hauv av! Vim li ntawd, cov tibneeg thiaj txhawj heev. Ces thaum lawv mus puag nkaus muab nws tsa sawv, ua ciav nws twb tuag lawm tiag!

Thaum Povlauj pom tias tus tub hluas ntawd tuag lawm, nws cia li pw tsuam saum tus tub hluas lub cev thiab puag nkaus nws. Povlauj hais tias: ‘Txhob txhawj, tsis muaj li cas.’ Ces Povlauj txawm ua ib qho txujci! Nws tsa kiag tus tub ntawd ciaj sawv rov los. Thaum sawvdaws pom li ntawd, lawv zoo siab kawg nkaus.

Lawv sawvdaws rov qab mus saum tsev thiab noj mov ua ke. Povlauj qhia lawv mus txog thaum kaj ntug kiag. Tiamsis tej zaum Yuthikha yuav tsis tsaug zog li qub lawm! Ces Povlauj, Timaute thiab cov neeg uas nrog nkawd ua ke txawm caij nkoj mus lawm. Koj puas paub lawv yuav mus rau qhovtwg?

Povlauj twb mus tshaj tawm txoj xov zoo txawv tebchaws zaum peb los txog lawm. Nimno nws tabtom yuav mus tsev. Zaum peb no, Povlauj mus nyob tau peb xyoos nkaus rau hauv lub nroog Efexau. Yog li ntawd, zaum peb no nws tseem mus tshaj tawm ntev tshaj zaum ob thiab.

Tom qab lawv tawm hauv Rhau-a, lub nkoj los nres tau tsis ntev hauv Miletha. Miletha nyob tsis deb ntawm lub nroog Efexau. Povlauj thiaj txib neeg mus hu cov txwj laus hauv lub koom txoos tuaj saib nws ntawm Miletha, kom nws tau nrog lawv tham zaum kawg. Tom qab ntawd, thaum txog caij lub nkoj mus, mas lawv nyuaj siab kawg tsis xav kom Povlauj mus li!

Thaum kawg lub nkoj mam los txog hauv Xixaleya. Povlauj los so hauv tus thwjtim Fili tsev. Muaj ib tug cev Vajtswv lus hu ua Akanpa ceeb toom rau Povlauj tias, thaum Povlauj mus txog nram Yeluxalees mas Povlauj yuav raug kaw. Txawm muaj li ntawd tiag. Ces tom qab Povlauj raug kaw tau ob xyoos hauv Xixaleya lawm, luag thiaj xa Povlauj mus rau tim Loos mus hais nws rooj plaub ntawm Xixa. Xixa yog tus nom uas kav cov neeg Loos. Cia peb kawm saib tau muaj li cas thaum lawv mus tim Loos.

Tubtxib Tes Haujlwm tshooj 19 txog 26.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, tus tub hluas uas pw hauv av yog leejtwg, thiab ua li cas rau nws?
 • Thaum Povlauj pom tias tus tub hluas ntawd tuag lawm, nws ua li cas?
 • Povlauj, Timaute, thiab cov neeg uas nrog nkawd yuav mus rau qhovtwg, thiab thaum lawv mus txog Miletha, tau muaj li cas?
 • Tus cev Vajtswv lus Akanpa ceeb toom rau Povlauj li cas, thiab tau muaj raws li nws hais li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 20:7-38.

  Raws li Povlauj tej lus hauv Tubtxib Tes Haujlwm 20:26, 27, peb yuav ua li cas peb thiaj li tsis ‘ris sawvdaws tej ntshav’? (Exekhee 33:8; Tubtxib Tes Haujlwm 18:6, 7)

  Thaum cov txwj laus qhuab qhia, vim li cas lawv yuav tsum “tuav rawv tej lus qhia uas tso siab tau”? (Tubtxib Tes Haujlwm 20:17, 29, 30; Titau 1:7-9; 2 Timaute 1:13)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 26:24-32.

  Povlauj yog ib tug pejxeem Loos. Qhov ntawd pab nws ua tes haujlwm uas Yexus muab rau nws li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)