Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 110: Timaute Pab Povlauj

Zaj 110: Timaute Pab Povlauj

TUS tub hluas uas nrog tus tubtxib Povlauj nyob hauv daim duab no yog leejtwg? Nws lub npe hu ua Timaute. Timaute nrog nws tsev neeg nyob hauv lub moos Lixatha. Nws niam npe hu ua Yuni thiab nws niam tais npe hu ua Lau-i.

Zaum no yog zaum peb uas Povlauj tuaj hauv lub moos Lixatha. Kwvlam li ib xyoos ua ntej no, Povlauj thiab Npananpa tau tuaj tshaj tawm rau hauv lub moos no. Zaum no Povlauj ho coj nws tus phoojywg Xila nrog nws tuaj.

Timaute thiab Povlauj

Hauv daim duab no, koj puas paub Povlauj tabtom hais dabtsi rau Timaute? Povlauj nug Timaute tias: ‘Koj puas xav nrog Xila wb mus? Thaum wb mus tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm lub tebchaws, koj yuav pab tau wb heev.’

Timaute teb tias: ‘Kuv nrog neb mus los tau.’ Tsis ntev tom qab ntawd, Timaute thiaj ncaim nws tsev neeg nrog Povlauj thiab Xila mus. Tiamsis ua ntej peb kawm txog qhov uas lawv yuav mus tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm lub tebchaws, cia peb kawm saib tau muaj li cas rau Povlauj. Txij thaum Yexus los tshwm rau Povlauj pom ntawm txojkev mus rau Damaxaka, twb muaj li 17 xyoo lawm.

Koj puas nco qab vim li cas Povlauj mus rau Damaxaka? Twb yog nws mus tsim txom Yexus cov thwjtim, tiamsis nimno nws ho yog Yexus ib tug thwjtim lawm thiab! Tom qab ntawd, muaj ib co yeeb ncuab tuav tswvyim yuav muab Povlauj tua, vim lawv tsis nyiam qhov uas nws qhia txog Yexus. Tiamsis Yexus cov thwjtim pab Povlauj khiav dim. Lawv muab Povlauj tso rau hauv ib lub tawb, ces lawv muab nws tso nqes ntawm phab ntsa loog mus lawm.

Tom qab ntawd, Povlauj mus tshaj tawm txoj xov zoo hauv lub moos Athi-au. Nyob hauv lub moos no, yog thawj zaug uas lawv muab Yexus cov thwjtim hu ua cov Khixatia. Ces tom qab ntawd, Povlauj thiab Npananpa tawm ntawm lub moos Athi-au mus tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm lub tebchaws. Ib lub moos uas nkawd mus xyuas yog lub moos Lixatha. Timaute nyob rau hauv lub moos no.

Zaum no twb tau ib xyoos lawm, Povlauj rov mus saib Lixatha dua. Ces Povlauj nug kom Timaute nrog Povlauj thiab Xila mus. Koj puas paub lawv mus rau qhovtwg? Saib hauv daim duab, thiab nrhiav saib lawv mus li cas.

Lawv xub mus rau lub moos Ikhauniyu uas nyob tsis deb ntawm Lixatha. Tom qab ntawd, lawv mus rau lwm lub moos uas kuj hu ua Athi-au thiab. Ces lawv ho mus rau pem lub moos Rhau-a. Tom qab ntawd, lawv hla mus rau lub moos Filipi, lub moos Thexalaunika thiab lub moos Npele-a. Koj puas pom Athee nyob hauv daim duab? Povlauj tau tshaj tawm txoj xov zoo hauv lub nroog ntawd thiab. Lawv kuj mus tshaj tawm hauv lub moos Khaulee tau ib xyoos thiab ib nrab xyoo. Thaum kawg lawv mus xyuas lub moos Efexau, tiamsis lawv nyob tsis ntev ntawd. Tom qab ntawd, lawv mam li caij nkoj rov los rau lub moos Xixaleya, thiab rov mus rau pem Athi-au. Povlauj los nyob rau hauv Athi-au tau ib ntus.

Yog li ntawd, Timaute tau pab Povlauj tshaj tawm “txoj xov zoo” mus deb heev rau ntau lub tebchaws. Lawv tau tsa ntau lub koom txoos Khixatia. Thaum koj loj tuaj, koj puas yuav xyaum li Timaute es npuab siab rau Vajtswv thiab ua nws tes haujlwm tsis tseg?

Tubtxib Tes Haujlwm 9:19-30; 11:19-26; tshooj 13 txog 17; 18:1-22.

Daim ntawv qhia kev

1. Loos; 2. Melita; 3. Npele-a; 4. Thexalaunika; 5. Khaulee; 6. Filipi; 7. Athee; 8. Khete; 9. Rhau-a; 10. Efexau; 11. Miletha; 12. Khaulauxi; 13. Athi-au; 14. Ikhauniyu; 15. Lixatha; 16. Xaipla; 17. Athi-au; 18. Xixaleya; 19. Yaupa; 20. Damaxaka; 21. Yeluxalees; 22. Mediterranean (Meditelene)Cov lus nug

 • Tus tub hluas hauv daim duab yog leejtwg, nws nyob lub moos twg? Nws niam thiab nws niam tais npe hu li cas?
 • Thaum Povlauj nug Timaute saib nws puas xav nrog Xila nkawd mus tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm lub tebchaws, Timaute teb li cas?
 • Yexus cov thwjtim xub tau lub npe Khixatia hauv lub moos twg?
 • Tom qab Povlauj, Xila, thiab Timaute tawm hauv Lixatha, lawv mus rau cov moos hu li cas?
 • Timaute pab Povlauj li cas, thiab niaj hnub no cov hluas yuav tsum xav txog dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 9:19-30.

  Povlauj yog ib tug neeg xyuam xim heev. Thaum muaj neeg tawm tsam Povlauj, nws ua li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 9:22-25, 29, 30; Mathai 10:16)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 11:19-26.

  Cov nqe Vajlugkub hauv Tubtxib Tes Haujlwm 11:19-21, 26 qhia li cas tias Yehauvas tus plig dawb huv pab coj tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo?

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 13:13-16, 42-52.

  Tubtxib Tes Haujlwm 13:51, 52 qhia li cas tias cov thwjtim tsis cia kev tawm tsam ua rau lawv qaug zog? (Mathai 10:14; Tubtxib Tes Haujlwm 18:6; 1 Petus 4:14)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 14:1-6, 19-28.

  Tej zaum peb yuav txhawj heev txog cov uas nyuam qhuav los ntseeg tshiab. Tiamsis cov lus ntawm Tubtxib Tes Haujlwm 14:23 uas hais tias, ‘muab lawv cob rau Yehauvas,’ txhawb tau peb li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 14:21-23; 20:32; Yauhas 6:44)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 16:1-5.

  Qhov uas Timaute ua kevcai txiav qhia li cas tias, tseem ceeb rau peb ‘ua txhua yam rau txoj xov zoo’? (Tubtxib Tes Haujlwm 16:3; 1 Khaulee 9:23; 1 Thexalaunika 2:8)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 18:1-11, 18-22.

  Tubtxib Tes Haujlwm 18:9, 10 qhia li cas tias, Yexus kuj pab txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo, thiab niaj hnub no qhov ntawd pab peb tso siab li cas? (Mathai 28:20)